HOTĂRÂREA NR. 138 Din 31.10.2017

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  138

Din 31.10.2017

Privind aprobarea   Regulamentului  de organizare  și funcționare al Serviciului  de salubrizare și a caietelor de  sarcini

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere

            -raportul  de specialitate  nr 12.338 din 26.10. 2017 al serviciului de gospodărie comunală ;

            – expunerea de motive nr 12.339/26.10.2017   a primarului orașului Jibou  ;

            -avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2,3 a Consiliului local ;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 –legea serviciilor  comunitare de utilități publice ,Legea nr. 101/2006 ,legea serviciului  de salubrizare  a localităților,cu modificările și completările ulterioare;

            Ordinul nr.82 din 09.03. 2015 al ANRSC  privind aprobarea  Regulamentului –Cadru  al Serviciului de salubrizare a localităților  și a caietelor de sarcini –cadru;

            Ordinul nr. 111/2017 al ANRSC  privind aprobarea Caietelor de sarcini –Cadru  al Serviciului de salubrizare a localităților;

            În temeiul art. 36(2)lit.d, art 36 (6)lit a, pct 14  şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă  Regulamentul   de organizare  și funcționare al Serviciului  de salubrizare,a indicatorilor de performanță și a caietelor de  sarcini .

            Art.2   Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează dl.primar ,serviciul contabilitate ,gospodărie comunală și resurse umane.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:     

                        -dl. Primar

                        -serviciul contabilitate

                      -serviciul gospodarie comunala

                      -Biroul resurse umane

                      -mijloace de publicitate

                      -Instituţia Prefectului-judetului Salaj

                      -Dosar hotărâri

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria