HOTĂRÂREA nr 166 Din 20. 12. 2016

ROMANIA                             

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA nr 166

                                                Din 20. 12. 2016

Privind aprobarea Planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor 2017-2019  care face parte din  Strategia de dezvoltare locala  2017-2020 

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 20. 12 2016,

            Având în vedere

 –  raportul nr.14.614 din 18.11 2016  al compartimentului de servicii si prestatii sociale  

 –  expunerea de motive a d-lui Primar   avizul comisiei de specialitate;

            In conformitate cu prevederile HG nr  18/14.01.2015 pentru aprobarea  Strategiei   Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome  pentriu perioada 2017-2020

            In temeiul art. 36(2)lit.b alin 4 lit e şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă Planul local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor 2017-2019  care face parte din  Strategia de dezvoltare locala  2017-2020  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:       

  • dl.Primar

                       –     Compartimentul de servicii si prestatii sociale 

  • mijloace de publicitate
  • Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj
  • Dosar hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 Petrean Doru  Aurelian                                                      Contrasemnează:

                                                                                 SECRETAR oras Opris Maria