HOTĂRÂREA NR. 10 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 10

                                                            Din  29 ianuarie  2016

                 Privind aprobarea investiţiei “Asfaltare strazi in orasul Jibou in 2016”

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2016,

            Având în vedere:

            – referatul nr. 812/21.01.2016  al Biroului managementul proiectelor şi investiţii; expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul comisiei de  specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Asfaltare  strazi in orasul Jibou in 2016”,  in lungime totala de 6.638 m si valoare estimata totala  de 4.200.000 lei, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Sarkozi Paul                                                               Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria