HOTĂRÂREA  nr.158

Din  26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                           HOTĂRÂREA  nr.158

Din  26.09.2023

privind desemnarea consilierilor locali în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar din orașul Jibou pentru anul școlar 2023-2024

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 11862 din 21.09.2023 al secretarului general al oraşului Jibou prin care se desemnarea consilierilor locali în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar din orașul Jibou pentru anul școlar 2023-2024;

-Adresele Școlii Gimnaziale  „Lucian Blaga” Jibou nr.  1729 din 05.09.2023, Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou  nr. 11637/15.09.2023 și nr. 11368/15.09.2023, Liceului Tehnologic „Octavian Goga” Jibou nr. 11775/19.09.2023 și nr. 11776/19.09.2023 și Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” Jibou cu nr. 1488/18.09.2023 prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calități și reprezentanți ai Consiliului local în Consiliile de Administrație;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou  nr. 11862 din 21.09.2023;

-Avizele favorabilee ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Legii nr. 198/2023 din 4 iulie 2023 Legea învăţământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 (2) lit.d) şi art.196 (1) lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2023-2024, după cum urmează:

1.Grădinița cu P.P „Prichindel”:       

                        -Petrean Doru Aurelian

2.Școala Gimnazială „Lucian Blaga”:

                        Chiș Ciprian

                        -Big Valentin

3.Liceul Tehnologic „Octavian Goga”:        

                        -Cadar Anamaria

                        -Szanto Ioan

4.Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”:          

                        -Pintea Victor

                        -Almaș Ioan

Art.2 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Comisia de evaluare  și asigurare a Calității (CEAC) la unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2023-2024, după cum urmează:

1.Grădinița cu P.P „Prichindel„:       

                        -dl Pașcalău Vlad

2.Școala Gimnazială „Lucian Blaga”:          

                        -dl Pop Cornel                       

3.Liceul Tehnologic „Octavian Goga”:        

                        -dl Șigovan Flaviu                 

4.Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”:          

                        -dl Pop Emmanuel

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează unitățile de învățământ preuniversitar din orașul Jibou și persoanele menționate la art. 1și 2.

Art.4  Prezenta se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

            -Unităţilor de învăţământ

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

    POP CORNEL EUGEN                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                               TEGLAȘ  RODICA