HOTĂRÂREA NR. 10 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.10

Din 29.01.2019

Privind aprobarea  prelungirii a  5 contracte de închiriere teren, pe care sunt amplasate  un numar de 5 copertine pe str.Parcului orașul Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 627/17.01.2019  al Serviciului  contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii  a 5 contracte de închiriere teren pe care sunt amplasate 5 copertine;

– solicitarea chiriașilor de prelungire a contractelor de închiriere;

– expunerea de  motive   a domnului Primar;

– avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local

Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b, art.36 alin.( 5) lit. a din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul   art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.539/2018 al cărui obiect este un teren în suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str.Parcului, prin act adițional.

Art.2 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.540/2018 al cărui obiect este un teren în  suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str. Parcului, prin act aditional.

Art.3 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.541/2018 al cărui obiect este un teren în  suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str. Parcului, prin act adițional.

Art.4 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.542/2018 al cărui obiect este un teren în  suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str. Parcului, prin act adițional.

Art.5 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.543/2018 al cărui obiect este un teren în  suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str. Parcului, prin act adițional.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

Art.7 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Biroul urbanism

-Publicitate /dosar de ședință

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA