HOTĂRÂREA nr. 128 Din 25.08.2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL SALAJ

ORASUL JIBOU

 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 128

Din  25.08.2020

Privind acordarea unui sprijin  financiar  Clubului Copiilor Jibou

     Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr.9529/20.08.2020   prin care se propune alocarea unui sprijin  financiar Clubului Copiilor Jibou;

– cererea Clubului Copiilor Jibou nr. 45/20.08.2020  

-referatul de aprobare  nr.9528/20.08.2020  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si 3 ale Consiliului local 

   Vazand  prevederile art 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

    In temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

    Art 1-  Se aproba acordarea unui sprijin  financiar Clubului Copiilor Jibou, in suma de 6.000 pentru participarea la concursurile si festivalurile de profil a prescolarilor si elevilor  Art 2 -Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si Serviciul Contabilitate , Buget ,Finante .

  Art 3 -Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-Clubul Copiilor Jibou

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ:  

ALMAȘ IOAN                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA