HOTĂRÂREA nr.118 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.118

Din  26.09. 2017

Privind aprobarea  investitiei  si a indicatorilor tehnico economici  pentru investitia  “Modernizare si reabilitare Grup Scolar  Octavian Goga  in localitatea Jibou ,judetul Salaj”

Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

            -raportul de specialitate nr  10.883 din 22.09. 2017    al compartimentului  Investitii  , managementul Proiectelor privind aprobarea  investitiei  si a indicatorilor tehnico economici  pentru investitia “Modernizare si reabilitare Grup Scolar  Octavian Goga  in localitatea Jibou ,judetul Salaj”

            -expunerea de  motive  a domnului Primar

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor art 44-46 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare

            Vazand prevederile art 36 alin 2 lit b din legea  nr 215/2001 legea administratiei  publice locale   ,republicata

            In temeiul   art 45  alin 1 si 2  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se aprobă  investitia  “Modernizare si reabilitare Grup Scolar  Octavian Goga  in localitatea Jibou ,judetul Salaj”  si  indicatoriI tehnico –economici , conform anexei parte integranta din prezenta

Valoarea investitiei este de 9982541,25 lei fara TVA ,din care C+M8757428,25lei.Durata de executie este de 12 luni.Durata de implementare  a obiectivului este de 24 luni.

       Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar si Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor .

        Art.3 .Prezenta  se comunica cu

            -Institutia Prefectului judetului Salaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul  Contabilitate

            -Publicitate /dosar de sedinta

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria