HOTARAREA nr 139 Din 29.11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr 139

Din 29. 11. 2016

Privind alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu alimente cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor care se afla in situatii dificile din punct de vedere material si a starii de sanatate.

            Consiliul Local al Orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2016

            Având în vedere:

– adresa nr.20/2016  a Sindicatului Liber a Pensionarilor Salaj inregistrata la noi cu nr 13740 din  24.10 . 2016

– referatul nr. 13740/14.11. 2016al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri pentru  acordarea a 50 de pachete cu alimente in valoare de 37,70lei/ pachet, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor care se afla in situatii dificile din punct de vedere material si a starii de sanatate, avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr.1  si 2 a Consiliului Local Jibou.

-In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b , d şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 1900  lei din bugetul local pentru  acordarea a 50  de pachete cu alimente in valoare de 37,70 lei/ pachet, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor care se afla in situatii dificile din punct de vedere material si a  starii de sanatate.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

  • dl.primar

–      Institutia Prefectului Judetului Salaj

  • Sindicatul Liber al Pensionarilor Salaj
  • Dosar hotarari
  • Mijloace de publicitate

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Ing. Stana Ioan                                                 Contrasemneaza:

                                                                                                     Secretar oras,Opris Maria