HOTĂRÂREA  nr.31

Din  29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.31

Din  29.03.2022

Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la

31 decembrie 2021 al UAT Oraș Jibou

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -raportul nr.3596/16.03.2022 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară încheiat la 31 decembrie 2021 al UAT Oraș Jibou;

-Referatul de aprobare nr.3595/16.03.2022 a   domnului Primar ;

          -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

          În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129 (2) lit.b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  încheiat la 31 decembrie 2021 al UAT Oraș Jibou astfel:                                                   

NR CRT VENITURICODPREVEDERI INITIALEPREVEDERI AN 2021INCASARI/PLATI La 31.12.2021
1.VENITURI TOTALE din care : 27.992.99036.741.47031.064.297
1.1Sume def tva  din care11.025.829.8007.054.0007.054.000
1.1.1Sume def tva ptr ch descentralizate11.02.024.498.8004.590.0004.590.000
1.1.2Sume defalcate din TVA pt drumuri11.02.0533.00066.00066.000
1.1.3 Sume def tva ptr echilibrare11.02.061.298.0002.398.0002.398.000
1.2SUBVENTII, din care:00.182.034.2902.995.4902.400.962
1.2.1Subv de la  bug stat42.022.029.8702.936.1002.341.576
1.2.2Subv. de la bug consiliul local43.084.42059.39059.386
1.3Sume primite de la UE48.021.287.4005.892.5705.259.355
1.4Sume exceed an precedent40.02.144.772.0004.772.0000
1.5Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata40.02.16704.100704.100707.711
1.6VENITURI CURENTE00.0213.365.40015.323.31015.642.269
1.6.1impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare03.02.1800278
1.6.2Cote def imp venit04.02.017.337.0008.449.0008.533.775
1.6.3Sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilibrare bug local04.02.04372.000223.000223.000
1.6.4Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean04.02.05830.000858.740858.740
1.6.5Imp cladiri PF07.02.01.01520.000520.000592.820
1.6.6Impozit cladiri PJ07.02.01.021.110.0001.110.0001.332.492
1.6.7 Impozit teren PF07.02.02.01147.000147.000189.591
1.6.8Imp teren PJ07.02.02.0296.00096.000102.076
1.6.9Imp teren extravilan07.02.02.03189.000189.000206.710
1.6.10Taxe judiciare timbru07.02.03120.000120.00092.263
1.6.11Impozit spectacole15.029009002.521
1.6.12Imp mij transp PF16.02.02.01530.000560.000717.986
1.6.13Imp mij transport PJ16.02.02.02178.000178.000191.659
1.6.14Taxe tarif elib licente16.02.0375.000125.000158.349
1.6.15Alte taxe utilizare bunuri16.02.5019.00019.00015.945
1.6.16Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate18.0236.00036.00042.738
1.6.17Venit concesionari si inchirieri30.02.05802.000802.000854.755
1.6.18Venit prest servicii(salubriz)33.0298.00098.00073.099
1.6.19Taxe extrajudiciare de timbru34.0200433
1.6.20Venit amenzi35.02295.000360.000441.772
1.6.21Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli36.02608.000608.000151.501
1.6.22Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.012.500823.670859.766
2.CHELTUIELI TOTAL din care:COD27.992.99036.741.47024.222.166
2.1Autoritati publice51.02.3.897.8003.906.6003.511.664
2.1.1Chelt personal 3.089.7002.974.0002.838.593
2.1.2Chelt materiale 527.100591.600478.675
2.1.3Alte cheltuieli(59.40) 110.000122.000121.519
2.1.4Chelt capital 171.000219.00072.877
2.2Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv54.02287.000304.500249.000
2.2.1Ch personal 230.600248.100244.849
2.2.2Ch materiale 6.4006.4004.151
2.2.3Fd rezerva 50.00050.0000
2.3Ordine publica Politie locala si protectie civila61.02874.100875.100836.919
2.3.1Chelt personal 760.400760.400742.228
2.3.2Ch materiale 43.70053.70035.786
2.3.3Chelt capial 70.00061.00058.905
2.4Invatamant65.025.000.9209.866.4107.339.629
2.4.1Chelt materiale 1.135.0001.138.5001.128.212
2.4.2Proiecte cu finantare din fonduri externe 3.025.9208.009.9105.511.762
2.4.3Burse 131.000137.000135.020
2.4.4Asistenta sociala/ Ajutor social 159.000151.000143.084
2.4.5Chelt capital 550.000430.000421.551
2.5Sanatate- Cab scolar si spital66.021.585.6001.635.6001.093.582
2.5.1Ch personal 1.086.4001.086.400729.962
2.5.2Cheltuieli materiale 349.200349.200186.700
2.5.3Transfer spital 150.000200.000176.920
2.6Cultura,recreere,religie67.021.610.3001.760.300746.063
2.6.1Chelt personal 201.800201.800199.044
2.6.2Ch materiale 403.500423.500320.962
2.6.3Alte chelt-Asociatii si fundatii 85.000165.000164.930
2.6.4Chelt capital 920.000970.00061.127
2.7Asistenta sociala68.023.468.5603.998.0803.819.023
2.7.1Cheltuieli personal asistenti 1.346.9101.390.4101.338.483
2.7.2Indemnizatii handicapati 2.016.8502.258.5502.157.336
2.7.3Ajutor social –incalzire lemne 64.800309.120283.704
2.7.4Asociatii si fundatii 30.00030.00030.000
2.7.5Ajutor urgenta 10.00010.0009.500
2.8Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa70.023.002.0703.192.0701.848.468
2.8.1Cheltuieli materiale 545.000575.000395.025
2.8.2Programe de dezvoltare 240.000240.000239.025
2.8.3Proiecte cu finantare din fonduri externe 725.570725.570150.121
2.8.4Chelt capital 1.491.5001.651.5001.064.297
2.9Protectia mediului74.02646.700670.870593.329
2.9.1Cheltuieli personal 365.200384.400373.844
2.9.2Cheltuieli materiale 281.500286.470219.485
2.10Actiuni generale ec, comerciale80.02155.000215.000140.136
2.11Transporturi, strazi84.025.867.7506.706.9003.184.747
2.11.1Cheltuieli personal 899.250906.250842.552
2.11.2Cheltuieli materiale 808.500881.620611.182
2.11.3Chelt capital 4.160.0004.919.0301.731.013
2.12Alte actiuni economice87.021.597.1903.610.040859.606
2.12.1Proiecte  de dezv multifunctionale1.247.1903.260.040859.606
2.12.2Chelt capital350.000350.0000
 EXCEDENT  6.842.131

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Trezoreria Jibou

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ              POP CORNEL EUGEN                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA