HOTĂRÂREA nr.149

Din  11.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.149

Din  11.11.2022

Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 14325 /10.11.2022  al Compartimentului contabilitate;

-referatul de aprobare  nr. 14324 /10.11.2022  al domnului primar ;

-Potrivit adresei nr. SJG-STZ-2339/03.11.2022 AJFP Salaj, in baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1306 din 26.10.2022, s-a aprobat suplimentare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru plata cheltuielilor curente si de capital

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Potrivit prevederilor art. 19 alin.2, Art 58 alin.1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim IV 2022 astfel:

                                                                                                                                    mii lei

VENITURI                                                                                        

11.02.06 Sume defalcate din TVA 

               pentru echilibrarea bugetelor locale                                                       200,00

CHELTUIELI                                                                                                         200,00                          

Cap 65030101 Gradinita Prichindel                                                                          8,00

200102 Materiale pentru curatenie                                                                               5,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                   2,00

2002 Reparatii curente                                                                                                  1,00

Cap 65040201 Liceul Tehnologic Octavial Goga                                                   30,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                  15,00

200104 Apa, canal si salubritate                                                                                  2,00

200105 Combustibil                                                                                                     2,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv si internet                                                     1,00

200530 Alte cheltuieli cu obiecte de inventar                                                            10,00

Cap 65040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                                                  44,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                  44,00

Cap 51020103 Autoritati executive                                                                         10,00

200530 Alte obiecte de inventar                                                                                 10,00                   

Cap 61020304 Politia comunitara                                                                             4,00

200106 Piese de schimb                                                                                                2,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                   2,00

Cap 70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor                                           20,00       

710300 Reparatii capitale – reparatii apartament 1 Bl A14 str. Garoafelor                20,00

Cap 84020303 Strazi                                                                                                  84,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                  84,00                     

Art. 2. Se aproba majorarea bugetului, respectiv a veniturilor din impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice, a impozitului si taxei pe teren de la persoane juridice si a venitului pe taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru, pe trimestrul VI an 2022.

                                                                                                                             mii lei

             VENITURI                                                                                                        130,00

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                             55,00

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                               25,00

070203     Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru                                              50,00

 CHELTUIELI                                                                                                   130,00

Cap 700250 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

710130 Alte mijloace fixe                                                                                               130,00

Obiectiv: Studii de prefezabilitate si de fezabilitate pentru proiectul

Centrala electrica fotovoltaica in orasul Jibou, judetul Salaj

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.4   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ

            FOLTIS FELICIAN RADU            SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA