HOTĂRÂREA nr.70

Din 30.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                  HOTĂRÂREA nr.70

Din 30.03.2023

Privind modificarea HCL nr.117/2022 privind numirea reprezentanților  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie  

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

 -Raportul de specialitate nr.4116 din 28.03.2023 al secretarului general delegat al orașului Jibou;

-Referatul de aprobare nr.4117 din 28.03.2023 al primarului orașului Jibou ;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Jibou;

-HCL nr. 9/31.01.2023 prin care s-a constatat încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local a domnului Sicora Cosmin Ionel;

În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

Văzând prevederile  Ordinului  nr  5154/2021 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  ;

În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Modificarea HCL nr.117/2022 privind numirea reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administraţie în sensul înlocuirii domnului consilier Sicora Cosmin Ionel cu domnul consilier Boian Radu Ion.

Reprezentanții  Consiliului Local Jibou în  Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic Octavian Goga sunt:   

          -dna Cadar Anamaria

         -dl Szanto Ioan

         -dl Boian Radu Ion

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează  persoanele menționate mai sus.

          Art.3  Prezenta se comunică cu:

         -Persoanelor desemnate la art. 1

           -Unităţilor de învăţământ

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Mijloace de publicitate

         -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ

             BIG  VALENTIN                          SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA