HOTĂRÂREA NR. 122 din   23.10.2018

HOTĂRÂREA NR. 122

Din   23.10.2018

Privind  alocarea sumelor  pentru finanțarea  drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor  cu cerințe educaționale  speciale și repartizarea  acestor sume pe unități  de învățământ

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.12647/15.10.2018 a domnului Primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale vConsilioului  local

-raportul nr. 12646/ 15.10.2018 al Serviciului,buget,finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea sumelor pentru finanțarea  drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educationale  speciale și repartizarea  acestor sume pe unități  de învățământ

-Pct A din anexa la HG nr 904/2014 pentru stabilirea  limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor  prevăzute la art . 129 alin 1 din Legea nr 272/2004 privind protecția  și promovarea drepturilor copilului;

În temeiul art. 36(2) lit.d coroborat cu prev art 36 (2)lit a pct 1,2  şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă alocarea sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor  cu cerințe educaționale  speciale și repartizarea  acestor sume pe unități  de învățământ conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Liceul Tehnologic„Octavian Goga”, Sc. Gim. Lucian Blaga, Gradinița Prichindel

-Dosar hotărâri/Dosar de ședință

-Mass-media/Publicitate

             

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria