HOTĂRÂREA NR.161 Din 24.11.2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.161

Din 24.11.2020

privind numirea   Administratorului societății Parc Industrial  SRL  pe perioada  mandatului actual al Consiliului local și aprobarea contractului de mandat

           Consiliul local al oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 13234/23.11.2020 al  compartimentului organizare , salarizare, resurse umane;

            -expunerea de motive  nr.13233/23.11.2020 a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

            -OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 53/2003 republicată-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

– OUG 109/2011, H.G. nr.722/2016, privind normele de aplicare a OUG 109/2011;

-Prevederile art.1913, 1914, 1915, ale art.2009 din Codul Civil

           În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă   numirea   Administratorului societății Parc Industrial SRL Jibou  domnul Ienciu Gheorghe  pe perioada  mandatului actual al Consiliului local. Administratorul va beneficia de o indemnizatie fixă lunară brută în valoare de 114 lei.

     Art.2 Se aprobă contractul de mandat potrivit Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta .

     Art.3 Se împuternicește domnul Ienciu Gheorghe să întocmească și să semneze  modificarea actului constitutiv al societății și să efectueze înregistrarea acestor documente la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj.

Art.4 Constata incetarea aplicabilitatii Hotărârii Consiliului Local Jibou nr. 8 din 29.01.2019.         Art.5 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Dl. Primar

           -Serviciul  buget finanțe contabilitate

           -Compartimentului organizare, salarizare, resurse umane

-Dosar  hotărâri/dosar de ședință

-Domnul Ienciu Gheorghe

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA