HOTĂRÂREA nr.68 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.68

Din 28 iulie 2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Jibou

 Consiliul local al orașului Jibou, 

Având  raportul nr.8031 din 07.07.2017 al secretarului orașului Jibou

            În conformitate cu prevederile Legii nr 393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările ulterioare,

            Văzând prevederile OG nr 35 /2002 pentru  aprobarea  Regulamentului-Cadru  de organizare și funcționare a Consiliilor locale

            Potrivit prevederilor  art.36 alin  2) lit a , art.36 alin 3) lit a,  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia  publică locală, ,republicată , cu modificările  și completările ulterioare,

            Văzând expunerea de motive a domnului primar , Avizul favorabil al comisiilor de  specialitate,

            În temeiul  art.45 alin( 1,2 )  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

            Art.1  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local Jibou conform anexei , parte integrantă din prezenta .

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Instituţia Prefectului Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate/mass media

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria

                                                                                                           Anexa la HCL nr 68/2017 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI JIBOU                                                      CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. In acceptiunea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, prin alesi locali se înţelege consilierii locali, primarul şi viceprimarul. Art.2.(1). Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are un caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi desfasoara mandatul. (2). In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii locale. Art.3. In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.                                                  CAPITOLUL II                        Constituirea consiliului local al  ORASULUI JIBOU Art.4. (1).Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in orasul Jibou  sunt Consiliul local ca autoritate deliberativa si primarul, ca autoritate executiva.Potrivit prevederilor legale Consiliul local Jibou are 17  consilieri ,elesi in urma alegerilor  locale din 05. 06. 2016. Au fost validati 17  consilieri. (2).In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata, prefectul convoaca consilierii declarati alesi pentru sedinta de constituire in termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa ce mandatarul financiar al fiecarui partid politic din care fac parte consilierii alesi, depune la Autoritatea Electorala Permanenta un raport detaliat de venituri si cheltuieli, in termen de 15 zile de la data alegerilor, conform prevederilor art.38 alin.(1) si (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata. (3). Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului, prin ordin de convocare. Daca nici la o a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii. (4). In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 zile, in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. (5). Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila. (6). Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora: inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea;deces in familie sau alte situatii similare. Art.5.(1).Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, sa preia conducerea lucrarilor sedintei. (2).Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit Statutului alesilor locali iar secretarul unitatii administrativ-teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor de pe lista, inaintate de la biroul electoral de cicumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier. (3). Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. (4). Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(3) pot constitui un grup prin asociere. (5). Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. (6). Prevederile art.2 alin. (3) se aplică şi consilierilor independenţi. (7). Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier. (8). În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. (9). Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa a acestuia pentru una din aceste functii, daca procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata. Art.6.(1). La reluarea lucrarilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declarati alesi vor alege, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea de maini, dintre membrii lor, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Comisia functioneaza pe intreaga durata a mandatului, cu respectarea dispozitiilor art.31 alin.3, 4 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata. (2). Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite, potrivit art.2 alin.(2) si urmatoarele. Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza si va reflecta, pe cat posibil, configuratia politica a consiliului. (3). Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotararea nr.1. (4). Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu votul majoritatii consilierilor prezenti. Art.7. (1). După alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza, în timpul căreia va fi examinata de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de varsta, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal, conform modelului din anexa nr.1 la regulamentul-cadru prevazut in Ordonanta Guvernului nr.35/2002. (2). Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi lista, în ordinea în care cei în cauza au fost înscrişi pe lista de candidaţi. (3). Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai in cazul in care aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.70/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constatata in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor publice locale. Invalidarea mandatului se va propune si in cazul validarii primarului, alin.(2). (4). Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validati sau invalidati în lipsa. (5). In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista. Art.8.(1).Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot. (2). Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr.2. Art.9.(1). Dupa validarea a cel putin doua treimi din numarul de consilieri se va proceda la depunerea juramantului prevazut de art.32 din legea administratiei publice locale. (2). Juramantul se depune de fiecare consilier validat in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla cate un exemplar din Constitutie si Biblie. Consilierul va pune mana stanga, atat pe Constitutie, cat si pe Biblie, daca este cazul si va pronunta cuvantul “Jur”, dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special. Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului. Juramantul se depune in limba romana, cu sau fara formula religioasa. (3). Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt ce se consemneaza in procesul verbal de sedinta, urmand sa se supuna validarii mandatul primului supleant de pe lista, daca pana la validarea mandatului, partidul politic sau alianta politica confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza. (4). Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local, presedintele in varsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotarârea nr.3. (5). Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare. Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.   CAPITOLUL III ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL SECTIUNEA 1 Preşedintele de sedinţa Art.10.(1). Dupa declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni, el va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta . (2).Dupa alegerea presedintelui de sedinta, acesta preia conducerea lucrarilor consiliului. Rezultatele alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotarârea nr.4. Hotarârile 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Ele au caracter constatator, nu produc efecte jurudice si nu pot face obiectul unor actiuni in justitie. (3). Consilierul ales presedinte de sedinta poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor cu votul majoritatii consilierilor in functie. Art.11. (1) .Presedintele de sedinta ales, are urmatoarele atributii principale: – conduce sedintele consiliului local; – supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor; – semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul verbal; – asigura mentinerea ordinii conform prevederilor art.39-45 din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată.; – supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului; – aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni. (2). Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local. In cazul in care presedintele ales pentru sedinta respectiva a Consiliului nu-si poate indeplini atributiile, se procedeaza la alegerea unui alt consilier pentru aceasta functie. SECTIUNEA a 2-a Alegerea viceprimarului Art.12.(1).Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, conform art.57 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata. (2). Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. (3). După înregistrarea candidaturilor se ia o pauza în timpul căreia se completează buletinele de vot. (4). Exercitarea votului se face într-o cabina special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi: a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrand în cabina, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte sa îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte sa îl aleagă votantul; b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA” în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreşte sa îl/sa îi voteze; c) alte modalităţi, la alegerea consiliului. (5). Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie. (6). În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţa, la care vor participa candidaţii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se afla în aceasta situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi. Viceprimarul intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor ca alesi locali. Pe durata exercitarii mandatului de viceprimar, viceprimarul isi pastreaza calitatea de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut si isi inceteaza mandatul inainte de termen, in urma eliberarii sau revocarii acestuia din functie. Art.13.(1)Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. (2). Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo alta formalitate. SECTIUNEA a 3-a Comisiile de specialitate Art.14. (1). In functie de specificul local si nevoile activitatii sale, consiliul local organizeaza comisii de specialitate, in principalele domenii de activitate, la constituirea acestora aplicandu-se repartizarea procentuala pe formatiuni politice conform alcatuirii consiliului local, dupa cum urmeaza: – Comisia pentru dezvoltare  economica si sociala  agricultura amenajarea teritoriului si urbanism – Comisia pentru munca,protectie socials,juridical  si de disciplina,protectia mediului si turism – Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, munca, sanatate familie ,copii tineret ,sport (2). Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. Art.15.(1). Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. (2). Comisia poate invita sa participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afară acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei. Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate invita şi alte persoane care sa participe la dezbateri. (3). Comisia poate hotărâ ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfăşoare cu uşile închise. (4). Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regula, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care isi desfăşoară activitatea. (5). În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizaţia de şedinţa se va achita numai pentru activitatea desfasurata în comisia de baza. (6). Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. Art.16.(1). Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: a)analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local; b) se pronunţa asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare; c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local. (2). Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legatura cu activitatea lor. (3). Comisiile de specialitate lucreaza in plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor. Art.17.(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: a) asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii; b) convoacă şedinţele comisiei; c) conduce şedinţele comisiei; d) propune ca la lucrările comisiei sa participe şi alte persoane din afară acesteia, dacă apreciază ca este necesar; e) participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanta pentru comisia pe care o conduce; f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie; g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar. (2). Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local. Art.18. Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) efectuează apelul nominal şi tine evidenta participării la şedinţe a membrilor comisiei; b) numara voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votarii; c) asigura redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc. Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte. Art.19.(1). Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte de sedintele extraordinare si cu 5 zile inaintea sedintelor ordinare. In caz de forta majora – conflict armat, stare de necesitate, inundaţii, incendii, cutremur şi situaţii de maximă urgenţă cum ar fi :proiecte cu finanţare nerambursabilă sau parţial nerambursabilă, finanţate din alte surse decât bugetul local sau orice alta situatie  critica ,care nu poate fi anticipata la data prezentei ,etc  se convoacă în şedinţă de îndată Consiliul local. (2).Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. (3). Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. (4).In caz de absenta la şedinţa comisiei de baza consilierului în cauza nu i se acorda indemnizaţie de şedinţa. Dacă absentele continua, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenta sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie. Art.20.Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regula, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicita avizul. Art.21.(1). Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de initiator. Consilierul desemnat va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi. (2). Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cat şi cele respinse. Votul în comisii este, de regula, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia. Art.22.(1). Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către toţi membrii comisiei. (2).Preşedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale şedinţelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţa, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţa poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul. (3).Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiza şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului. Componenta nominală a comisiilor speciale, obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Comisia de analiza şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării. (4). Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenta nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.  SECTIUNEA a 4-a Alte dispozitii Art. 23.(1). Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece conform legii, la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata de presedintele judecatoriei care a validat mandatul prezinta in fata consiliului hotarare de validare. (2). Dupa prezentarea hatararii de validare, primarul va depune juramantul prevazut de art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001, folosindu-se procedura stabilita in art.8 alin.1 din din Ordonanţa nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizata. (3). Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului. Art.24. (1). Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul verbal de sedinta. (2) Primarul va ocupa un loc distinct în sala de şedinţe a Consiliului local. Art.25. Secretarul orasului  participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului, fara drept de vot sii are urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local: -a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie; -b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat; -c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor; -d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta; -e) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local; -f) asigura intocmirea procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului; – g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora; -h) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, actualizata. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri; -I) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarare sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale; -m) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local, pe care le considera legale; -n) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local; -o) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. -p) raspunde de aducerea la cunostinta a hotarararilor consiliului, la termenele stabilite prin lege, prefectului, primarului, sefilor de compartimente ale primariei, societatilor comerciale din subordinea primariei; -r) raspunde de inmanarea sub semnatura a proiectelor respinse, retrase sau la care se impun modificari de fond. Secretarul indeplineste orice alte atributii, stabilite de lege sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.    CAPITOLUL IV FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL SECTIUNEA I Elaborarea proiectelor de hotarare Art.26. Dreptul la initiativa pentru proiectele de hatarari apartine primarului, consilierilor locali si cetatenilor. Art.27.(1). Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate. (2). Proiectele de hotarare se inscriu in ordinea de zi a sedintelor, prin mentionarea titlului si a initiatorului si se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente si se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ – teritoriale. Art.28.(1). Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul. (2). Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului. (3). Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor. Art.29. Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului sau propunerilor. Art.30.(1).În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor cu caracter de act normativ administraţia  publica locale are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. (2). Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau un referat de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre. Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transimte de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii de activitate. Perioada  dezbaterii publice este de cel putin 10 zile. Dacă o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică solicită dezbaterea publică a unui proiect de hotărâre, autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în acest scop, întâlniri organizate în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Aceste întâlniri trebuiesc organizate cu excepţia cazului în care se impune adoptarea de soluţii immediateDaca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. (3). Avizul se transmite secretarului  care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta. . SECTIUNEA a 2-a Procedura de vot Art.31.(1).Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret. (2). Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal. (3). Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot va folosi, in afara de cazul in care, prin lege, se stabileste o anumita modalitate. (4). Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. (5). În cazul în care Consiliul local adoptă hotărâri care cad sub incidenţa Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică votul este nominal. Procesul verbal al şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişat la sediul autorităţii publice sau publicat în site-ul propriu. Art.32.(1). Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. (2). Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunilor se vor folosi, de regula, cuvintele „da” sau „nu”. (3). Buletinele de vot se introduc in urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte. Numaratul buletinelor se realizeaza de catre comisie (4).Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor ”pentru” si ”contra”. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalzat se ridica si pronunta cuvantul ”pentru” sau “contra”, in functie de optiunea sa. Dupa citirea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur. Art.33.(1). Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege, se dispune altfel. (2). Abtinerile se contabilizeaza la voturile „contra”. Art.34.Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze. Art.35.Proiectul de hotarare respins nu poate fi readus in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.  SECTIUNEA a 3-a Funcţionarea consiliului local Art.36.(1).Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. (2). Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. Art.37.(1).Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. (2). Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. (3). Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. (4). În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului  sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată. (5). În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. (6). Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (7). În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Art.38.(1).Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. (2). Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care absenţa este motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancţionat cu avertisment  scris .Absenţa consilierului este motivată dacă se încadrează în prevederile art.30, alin.(5) din legea nr.215/2001 republicată, actualizată. Art.39.Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă. Art.40.(1). Şedinţele consiliului local sunt publice. (2). Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. (3). Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretar. (4). Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. (5). La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. (6). Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal. (7). În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei cu respectarea prevederilor art  42 din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata  actualizata Art.41.(1). Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, cu acordul initiatorului şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile legale. Ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului local să se încheie întotdeauna cu punctul Diverse . (2). În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă. Art.42.(1). Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin.(2)şi (4) din legea nr.215/2001, cand consiliul local se intruneste in sedinte extraordinare si de indata. Art.43.(1). În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. (2). Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: a) hotărârile privind bugetul local; b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii; c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră; e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului; f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine. (3). Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. (4). Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5). Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să se ia cu vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. Modalitatea de vot se stabileşte înaintea dezbaterii proiectului de hotărâre propus prin votul a 2/3 din votul consilierilor prezenţi. În cazul în care nu se votează cu vot secret hotărârile se iau cu vot deschis. (6). Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Art.44.(1). Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2). Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. Art.45.Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali. Art.46.(1). Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei. (2). Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. (3). Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. Art.47.(1).Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. (2). Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. Art.48.(1). În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale. (2). Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali în termen de minim 5 zile şi maxim 10 zile informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului. (3). Consilierii locali sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului, cel puţin o dată pe lună să acorde audienţă în sala de sedinte  a Primăriei, conform graficului  propus si adoptat de consilieri Graficul va fi  afişat la afisierul din curtea Primariei Intâlnirile cu cetăţenii ale consilierilor locali se vor desfăşura o dată pe trimestru. (4). Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului. (5). Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul local primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. (6). Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii. (7). Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare. Art.49..La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar. SECTIUNEA a 4- a Desfăşurarea şedinţelor Art.50.(1). Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitatiei de şedinţa transmise consilierilor şi se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (2). Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor. (3). Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului. (4). Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează sa se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta comisie. Art.51.(1). Consilierii sunt obligaţi sa fie prezenţi la lucrările consiliului şi sa îşi înregistreze prezenta în evidenta ţinuta de secretar. (2). Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa comunice acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţa sau secretarului si  sa-si motiveze  absenta . Art.52.(1). Dezbaterile încep prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi pe care o face iniţiatorul, apoi se dă cuvântul dacă este cazul şefului compartimentului care a întocmit raportul, urmând ca preşedintele comisiei de specialitate să prezinte avizul comisiei de specialitate. (2). După efectuarea prezentarilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri. (3).Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţa are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul sau sa se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţa va urmări ca prezenta la dezbateri sa se facă din partea tuturor consilierilor. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui consilier. Art.53.Preşedintele de şedinţa va permite oricând unui consilier sa răspundă într-o problema de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor sau in cazul in care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. Art.54. Preşedintele de şedinţa sau preşedintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor. Art.55.(1).Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţa, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sala. (2).În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbata, preşedintele de şedinţa poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. Art.56.(1).Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formularii lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului. (2). Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului sau a propunerilor acestuia. (3). Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi. a acestuia. . Art.57.(1). În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor cu caracter de act normativ administraţiei publice locale are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. (2). Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau un referat de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre. Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transimte de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii de activitate. Perioada pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii publice este cel putin 10 zile. (3). Avizul se transmite secretarului care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta. Art.58. Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local,precun si pentru solutionarea altor probleme din activitatea sa, consiliul local poate crea 1-2 posturi, cu activitate permanenta, pe care vor fi incadrate persoane cu studii superioare jurudice. CAPITOLUL V INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI Art. 59.(1). Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului orasului  precum si sefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor si unitatilor subordonate. (2). Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut. (3).Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului. Art. 60. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la prima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii. Art. 61.(1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit. (2). Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris. Art. 62.(1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, primesc numar, consemnandu-se elementele principale, cu privire la petent si obiectul cererii. Secretarul  transmite petitia autoritatilor competente spre analiza si solutionare. Petitionarului i se aduce la cunostinta solutia adoptata, in termenul prevazut de lege. (2). Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.  CAPITOLUL VI DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER SECTIUNEA 1 Protecţia legală a aleşilor locali Art.63.(1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege. (2). Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată. Art.64. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Art.65. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective. Art. 66.(1) Pe întrega durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală. (2). De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său. (3) Consilierului local, după validare, i se va elibera legitimaţia de consilier şi insigna de consilier prevăzute de Statutul aleşilor locali.  SECTIUNEA a 2-a Drepturile consilierilor locali Art.67.(1). Pentru participarea la lucrările consiliului local si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. (2). Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum depana la 5%din indemnizaţia lunară a primarului. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin.(2) este de o şedinţă de consiliu şi1-2 şedinţe de comisiie de specialitate pe lună.Conform art 40 din legea nr 153/2017 indemnizatia maxima de care  beneficia za  consilierii locali pentru participareav la numarul maxim de sedinte  este depana la  10%din indemnizatia lunara a primarului unitatii administrative-teritoriale. (4). Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2)-(3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale. (5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii. (6) Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului. Art.68. Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii. Art.69. Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă. Art.70.(1). Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2). Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. Art. 71.(1). Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali. (2 ). În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.  SECTIUNEA a 3-a Obligaţiile consilierilor locali Art.72. Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. Art.73. Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi prezentul regulament, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. Art.74. Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. Art.75. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. Art.76.Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Art.77.(1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. (2). Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. La începutul fiecărui trimestru va fi prezentat în cadrul consiliului local un program de organizare a acestor audienţe tinute de consilieri si  întâlniri cu alegatorii prin grija secretarilor comisiilor de specialitate (3).Aleşii locali sunt obligaţi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. (4). Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului . Art.78.(1). În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. (2). În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării. Art.79.(1). Aleşii locali au îndatorirea de a-si perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate. (2). Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local. Art. 80.(1). Participarea consilierilor la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate este obligatorie. Art.81. (1). Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale. (2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice, conform art.30, alin.5 ”. Art.82. Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua şedinte consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor statutului alesilor locali.cu avertisment scris Art.83. Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private. Art.84. Fiecare membru al consiliului local are obligaţia depunerii la secretaul UAT  a raportului anual de activitate . Art.85.Consiliului  local i se va prezenta un raport anual privind transparenţa decizională în administraţia publică în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 52/2003. Art.86.(1). Consilierul local poate demisiona anuntand in scris consiliul. (2). Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedurile stabilite porivit statutului alesilor locali.    SECTIUNEA a 4-a Exercitarea mandatului consilierilor Art.87.(1). Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. (2). Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: a) demisie; b) incompatibilitate; c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului; e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, la o pedeapsa privativă de libertate; g) punerea sub interdicţie judecătorească; h) pierderea drepturilor electorale; h^1)pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales; i) deces. (3). Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz sau a oricărui consilier. Art.88.Consilierii locali pot demisiona, anuntand în scris preşedintele de şedinţa, respectiv preşedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declara locul vacant. Art.89.(1). Functia de consilier local este incompatibila cu: a) functia de primar; b) functia de prefect sau subprefect; c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local; d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome si societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judetean respectiv sau la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva; e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva; f) functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva; g) calitatea de deputat sau senator; h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora. (2). O persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier local si un mandat de consilier judetean. Art.90.(1). Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în alta unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauza a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii. (2). Prevederile art. 87 alin. (2) lit. e) nu se aplica în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspenda. (3). Prevederile art. 87 alin. (2) lit. f-h^1) devin aplicabile numai după rămânerea definitiva şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. Art.91.(1). În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adopta în prima şedinţa ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia aparuta şi se declara vacant locul consilierului în cauza. (2). Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul UATReferatul va fi însoţit de actele justificative.  SECTIUNEA a 5-a Răspunderea aleşilor locali Art.92. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. Art.93.(1).Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. (2). În procesul verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia. Art.94.(1).Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, actualizata, a prevederilor Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali şi ale prezentului regulament atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvântului; d) eliminarea din sala de şedinţă; e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe; (2).Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre. (3).Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. 1 lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. Art.95. La prima abatere, preşedintele de şedinţã atrage atenţia consilierului în culpã şi îl invitã sã respecte regulamentul. Art.96.(1).Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuã sã se abatã de la regulament, precum şi cei care încalcã în mod grav, chiar pentru prima datã, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. (2). Chemarea la ordine se înscrie în procesul – verbal de şedinţã. Art.97.(1).Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de cãtre preşedinte sã-şi retragã sau sã explice cuvântul sau expresiile care au generat incidentul şi care ar da loc la aplicarea sancţiunii. (2). Dacã expresia întrebuinţatã a fost retrasã ori dacã explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfãcãtoare, sancţiunea nu se mai aplicã. Art.98.În cazul în care, dupã chemarea la ordine un consilier continuã sã se abatã de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacã persistã, îl va elimina din salã. Eliminarea din salã echivaleazã cu absenţa nemotivatã de la şedinţã. Art.99.(1).În cazul unor abateri grave, sãvârşite în mod repetat sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrãrile consiliului şi ale comisiilor de specialitate. (2). Gravitatea abaterii va fi stabilitã de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. Art.100. Excluderea temporarã de la lucrãrile consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depãşi douã şedinţe consecutive. Art.101. Excluderea de la lucrãrile consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţã neacordarea indemnizaţiei de şedinţã pe perioada respectivã. Art.102.În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se executã cu ajutorul forţei publice pusã la dispoziţie preşedintelui. Art.103.(1).Sancţiunile prevãzute la art. 94, alin. (1) lit. e) şi f) se aplicã prin hotãrâre adoptatã de consiliu cu votul a cel puţin douã treimi din numãrul consilierilor în funcţie. (2). Pe perioada aplicãrii sancţiunii, consilierii în cauzã sunt scoşi din cvorumul de lucru. Art.104. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţã. Aceştia pot aplica sancţiunile prevãzute la art. 94, alin.(1) lit.a) – d). Art.105.(1).Pentru abateri grave şi repetate sãvârşite în exercitarea mandatului de  consilier persoanelor în cauzã li se pot aplica urmãtoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; d) eliberarea din funcţie. (2).Sancţiunile prevãzute la alin.(1), lit.a) şi b) se aplicã, prin hotãrâre a consiliului, la propunerea motivatã a primarului. Motivele care justificã propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. (3). În cazul sancţiunilor prevãzute la alin (1) lit.a) şi b), hotãrârea se adoptã cu votul deschis al majoritãţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevãzute la lit.c) şi d), cu votul secret a majorităţii consilierilor în funcţie. (4). Aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin.(1) lit.c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada cã alesul local a încãlcat Constituţia, celelalte legi ale ţãrii sau a prejudiciat interesele ţãrii, ale orasului  sau ale locuitorilor acestuia. (5). La eliberarea din funcţie se aplicã, în mod corespunzãtor, prevederile Legii nr. 215/2001, republicata. Art.106. Împotriva sancţiunii prevãzute la art.105, alin.(1) lit.c) şi d), persoana în cauzã se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentã. Procedura prealabilã nu este obligatorie. Art.107.(1) Aleşii locali sunt obligaţi sã îşi facã publice interesele personale, printr-o declaraţie pe proprie răspundere, depusã în dublu exemplar la secretarul orasului un exemplar se va depune intr-un dosar special numit “Registru de interese”, iar cel de al doilea exemplar se transmite la subprefectului Prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special numit “Registru general de interese”. (2). Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de orice persoana, in conditiile prevazute de legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de ineres public. Art.108. Aleşii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoanã fizicã sau juridicã cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercialã la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; d) o altã autoritate din care fac parte; e) orice persoanã fizicã sau juridicã, alta decât autoritatea din care fac parte, care a fãcut o platã cãtre aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. Art. 109.(1). Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. (2). În situaţiile prevãzute la alin.(1), consilierii locali sunt obligaţi sã anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivã. (3). Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemneazã obligatoriu în procesul – verbal al şedinţei. Art.110. Aleşii locali au obligaţia sã reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecãrui an, dar nu mai târziu de 1 februarie Art.111.(1). Hotãrârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art 77 din legea nr 393/2004    sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale. (2). Nedepunerea şi nerespectarea declaratiei privind interesele personale pina la 15 iunie atrage suspendarea de drept a mandatului pana la depunerea declaratiei. (3). Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a a mandatului. (4).Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local. Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale care nu corespund adevarului, constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit codului Penal.  CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE Art.112. Secretarul precum si compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului local asigura consilierilor asistenta de specialitate. Art. 113. Prezentul regulament se adopta si poate fi modificat in conditiile legii, cu votul a doua treimi din numarul membrilor consiliului local. Art.114.(1). Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea 1 – 2 posturi cu activitate permanenta, pe care vor fi incadrate, prin hotarare, persoane care au studii superioare, de regula juridice sau administrative. (2). Functiile pe care vor fi incadrate persoanele prevazute la alin. (1), se stabilesc prin hotarare a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local. (3). Salarizarea persoanelor din aparatul permanent al consiliului local se face potrivit legii nr 153/2017. (4). Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de persoanele cu studii juridice  angajate in aparatul permanent al consiliului local, daca acestea au pregatirea profesionala corespunzatoare, sau de un aparator ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata astfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local. In aceasta situatie, imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta. (5). Posturile din aparatul permanent al consiliului local nu se includ in numarul maxim de posturi prevazut de lege. (6). Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, acesta urmand a-si desfasura activitatea pe baza de contract de munca. (7). Persoanele incadrate pe posturile create in aparatul permanent isi desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului unitatii administrativ teritoriale si colaboreaza cuor acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale.

Prezentul regulament a fost adoptat in sedinta Consiliului local din                 iulie 2017