HOTĂRÂREA NR.144 Din 21.09.2021 aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.144

Din 21.09.2021

aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului:

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 11714/20.09.2021a domnului Primar ;

-Raportul de specialitate nr.11715/20.09.2021 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind  aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.Apel dedicat învăţământului obligatoriu;

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851, în cuantum de 8.540.781,64 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 7,119,468.03 lei și valoare totală neeligibilă de 1.421.313,61 lei.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 142,389.36 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orasului Jibou.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește DAN GHIURCO să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

     ART 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

    ART 8. Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ:

                     BIG VALENTIN                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                              OPRIȘ   MARIA