HOTĂRÂREA NR. 143 Din 31. 10. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 143

Din  31. 10. 2017

Privind aprobarea  închirierii prin licitație publică  deschisă cu strigare a  două chioșcuri  situate în partea stângă, la intrarea în Piața Agroalimentară  str. 1 Mai nr. 22 oraș Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

            -expunerea de motive a primarului orașului Jibou;

            -raportul nr.12.376din 26.10 2017 al Compartimentului Contabilitate privind aprobarea  închirierii prin licitație publică  deschisa cu strigare a  două chioșcuri  situate la intrarea în Piața Agroalimentara  str. 1 Mai nr.22  și aprobarea caietelor de sarcini ;

            Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1 și nr.3 ale Consiliului Local;

            În baza prevederilor art.36 alin(2) lit.c, art. 36 alin(5)lit a,  coroborat  cu art.123 alin (1,2)  din Legea nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă organizarea licitației publice deschise cu strigare  pentru închirierea a două chioșcuri  proprietate privată a orașului JIBOU situate pe partea stangă la intrarea în Piața Agroalimentară  str. 1 Mai nr 22 oras Jibou. Chioșcul nr. 1  cu intrare din Piața Agroalimentară are o suprafață de  8mp iar chioșcul nr.2 cu intrarea din trotuarul str. 1 Mai are suprafață de 7,5mp .

            Art.2  Se aprobă prețul de pornire a  licitației 20 lei/mp /luna.

            Art.3 Se aprobă perioada de închiriere a spațiului de 1 an de zile cu posibilități de  prelungire prin acte  adiționale  în condițiile legii.  

            Art.4  Se aprobă caietele   de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație , organizarea și desfășurarea licitației ,conform anexelor 1 și 2  parte integrantă din prezenta  hotărâre

            Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației .

            Art.6  Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

            -Compartimentul urbanism

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate,  mass –media

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria