HOTARAREA NR. 79 din 14 iulie 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 79

                                                  din  14 iulie 2016

Privind desemnarea reprezentantului orasului Jibou in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘ECODES SALAJ”, precum si in Adunarea Generala a Asociatiei.

            Consiliul Local al orasului Jibou intrunit in sedintra extraordinara in data de

14 iulie  2016,

            Avand in vedere:

– referatul nr.9038/04.7.2016  al secretarului orasului Jibou, adresa nr. 280/ 29.06.2016 a ADI ECODES SALAJ  priind desemnarea reprezentantului orasului Jibou in cadrul sociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘ECODES SALAJ”, precum si in Adunarea Generala a Asociatiei.

– expunerea de motive a d.lui primar, avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local.

            Potrivit prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin. 6 lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                    Hotaraste:

Art. 1   Se aproba desemnarea domnului GHIURCO DAN avand functia de Primar pentru a reprezenta orasul Jibou in cadrul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘ECODES SALAJ”, precum si in Adunarea Generala a Asociatiei.

            Art. 2  Cu data prezentei inceteaza  aplicabilitatea prevederile Hotararii nr. 51      din 26 mai 2016.

            Art. 3  Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza dl.primar Ghiurco Dan.

Art. 4  Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

     Muresan Augustin                                        Secretar oras,

                                                                         Opris Maria