HOTĂRÂREA NR. 73 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.73

Din 25.05.2021

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si si a Proiectului Tehnic pentru investitia

REABILITAREA SI MODERNIZAREA ILUMINAT PUBLIC SI A RETELEI DE FIBRA OPTICA PE STRADA GAROAFELOR, ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.6916 din 19.02.2021 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.6917/19.05. 2021 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si si a Proiectului Tehnic pentru investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA ILUMINAT PUBLIC SI A RETELEI DE FIBRA OPTICA PE STRADA GAROAFELOR, ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă  Indicatorii Tehnico-Economici si  Proiectul Tehnic pentru investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA ILUMINAT PUBLIC SI A RETELEI DE FIBRA OPTICA PE STRADA GAROAFELOR, ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ conform devizului general anexat:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

Valoarea totala a investitiei este de : 490353,95 lei la care se adauga TVA in valoare de 92654,20 lei,

                                               -din care C+M: 450044,13 lei la care se adauga TVA in valoare de 85508,39 lei

Valoarea investitiei este data de devizul general atasat.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 4 luni.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ:

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA