HOTĂRÂREA NR. 183 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA                                                    

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA NR. 183

Din 19. 12  2017

Privind aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere:

    – Expunerea de motive a domnului Primar

    – Raportul nr 12769 /02. 11 2017 al compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale,

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local

               În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

               Vazand prevederile art. 266 alin 5 si 6 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

               În temeiul art. 36(2) lit. b,, art. 36 (4) lit. c, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

               Art.1Se aprobă cuantumul impozitelor si taxelor locale 2018 potrivit anexei parte integranta din prezenta.

               Art.2 Prezenta se comunică cu:

               -Dl.Primar

               -Serviciu buget, finanţe, contabilitate

               -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

               -Dosar hotărâri

              PRESEDINTE DE SEDINTA

                        MICLE CORINA                                          avizat  legalitatea, secretar oraș  

                                                                                                                        Opriș Maria

ANEXA LA HCL nr.183/19.12.2017 

  PENTRU STABILIREA  IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018                                                                                                                                                                                                                                                               

Avand in vedere prevederile :

 • Legea nr 215/2001 privind administratia publica republicata ;
 • Titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal ;
 • prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale ;

–    Prevederile art 266 alin 5 si 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare ; 

– Legea 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal ;  

 Consiliile locale pot adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2018, intre limitele si in conditiile prevazute de aceste legi.

            Conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, principalele impozite/taxe locale si sanctiunile se stabilesc pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice si sunt:

 • impozitul/taxa pe cladiri ;
 • impozitul/taxa  pe teren – intravilan si extravilan
 • impozitul/taxa pe mijloace de transport
 • taxe eliberarea certificatelor,  avizelor si autorizatiilor ;
 • taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
 • impozitul pe spectacole;
 • taxele speciale;
 •  alte taxe locale.

PENTRU ANUL 2018  propunem :

            – pentru persoanele fizice si persoanele juridice,   impozitele/taxele pe cladiri mentionate in cap I, care vor fi la nivelul anului 2017 ; 

          -pentru persoanele fizice si juridice impozitele/taxele pe terenuri-intravilan si extravilan mentionate in cap II, care sunt la nivelul celor pentru anul 2017  ;

            – impozitele pe mijloacele de transport mentionate in cap III si sunt la nivelul celor pentru anul 2017 ;

            – taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor mentionate la capitolul IV ,modificate fata de anul 2017

– taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole mentionate la capitolul V, stabilite la nivelul anului 2017.

            – taxele speciale, modificate partial, care sunt  mentionate in capitolul VI.

– alte taxe locale care sunt mentionate in capitolul VII.

– Sanctiuni – limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si in cazul, persoanelor juridice sunt precizate in capitolul VIII

            Bonificatii propuse pentru anul 2018

– Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport datorate pe intregul an fiscal 2018 de catre persoanele fizice care au restantele achitate pana la 31 martie a anului 2018, se propune o bonitate de 7%

– Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport datorate pe intregul an fiscal 2018 de catre persoanele juridice care au restantele achitate pana la 31 martie a anului 2018, se propune o bonitate de 5%.

Bonitate acordata pentru : Cota an 2017 Propuneri  pt 2018
Persoane fizice –pt. plata impozitelor pentru cladiri, teren si mijloace de transport 10 % 7 %
Persoane juridice –pt. plata impozitelor pentru cladiri, teren si mijloace de transport 10 % 5 %

ART. 489    Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

    (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).(taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru prevazute de lege,si taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.

    (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.

    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

            Pentru anul 2018 nu se propune adaugarea de cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in titlul IX  din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

    (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. Nu se propune majorarea impozitului pe teren pentru 2018 , conform prezentului articol.

    (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Nu se propune majorarea impozitului pe teren pentru 2018 , conform prezentului articol.

    (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

    (7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

    (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

    ART. 266 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscal  prevede:

    Anularea creanţelor fiscale

    (1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită poate aproba anularea debitelor respective.

    (2) În cazul prevăzut la art. 265 alin. (2), dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie se constată că debitorul nu a dobândit bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare silită procedează la anularea obligaţiilor fiscale.

    (3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile.

    (4) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit legii.

    (5) *) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

    (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5).

    (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului.

Propunem pentru anul 2018 anularea creantelor fiscale, totale, datorate si neachitate, cumulate, mai mici de 10 lei,  aflate in sold la data de 31 decembrie 2017  indiferent de tipul de creanta (debit, ramasite, majorari, penalitati) , atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice.

Impozitele si taxele pe cladiri, terenuri , mijloace de transport  si taxa pentru afisajul  in scop de reclama si publicitate se platesc anual, anticipat sau semestrial. Termenele sunt stabilite atat pentru persoanele fizice cat si cele juridice si sunt : 31 martie si 30 septembrie inclusiv,iar taxele pe cladiri si teren  se platesc lunar pana in data de 25 a lunii urmatoare celei din perioada de valabilitate a contractelor de inchiriere, administrare sau folosinta. Aceste termene se pot schimba in functie de modificarile legislative .

Se urmareste o incasare cit mai aproape de 100% a tuturor impozitelor si taxelor locale.

Prin instiintarile care se trimit contribuabililor, anual, sau la termenele scadente se urmareste evitarea incasarilor prin executare silita. Conform Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , pentru sumele neincasate in termen, dupa data scadentei se trece la executarea silita a rau platnicilor.

          Odata cu intrarea in vigoare a hotararii privid impozitele si taxele locale pentru anul 2018 se va revoca HCL nr 132/29.11.2016 si HCL 45/31.03.2016 ,                                                                          privind impozitele si taxele pentru anul 2017 precum si orice alte dispozitii contrare.

CAPITOLUL  I –   IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI

Definiţii

    În înţelesul titlului IX din Legea 227/2015 privind codul fiscal, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;

    b) clădire – orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;

    c) clădire-anexă – clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;

    d) clădire cu destinaţie mixtă – clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;

    e) clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este rezidenţială;

    f) clădire rezidenţială – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

 Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Art 456  alin (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

    a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;

    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

    d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

    e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

    i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

    j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

    k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

    l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

    m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

        p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

    r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Pentru anul 2018 propunem sa se acorde scutiri sau reduceri ale impozitului  pe cladiri – conf art 456 alin (2) lit .m)- numai pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

 1. Impozitele /taxele pe cladiri persoane fizice:

Calculul impozitului/taxei pe cladiri pentru anul 2018, in cazul persoanelor fizice si juridice se va face prin aplicarea unor cote diferite, in functie de destinatia cladirii (rezidentiala sau nerezidentiala ) cota care se va aplica asupra valorii impozabile, propuse conform prevederilor legale, dupa cum urmeaza:

Cota an 2017 Propuneri pt. 2018
Persoane fizice  0,1% cladiri rezidentiale 0,1% cladiri rezidentiale
 0,3 % cladiri nerezidentiale 0,3 % cladiri nerezidentiale
Persoane juridice    0,1% cladiri rezidentiale      0,1% cladiri rezidentiale
   1,2 % cladiri nerezidentiale      1,2 % cladiri nerezidentiale

 Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:

1.(art 457) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. (art 457)

–     pentru anul 2018, propunem aplicarea cotei de impozitare de 0.1% la valoarea impozabila a cladirii indiferent de mediul (urban sau rural) in care este situata cladirea rezidentiala si cladirile anexe.Cota este la nivelul anului 2017.

2.( art. 458)  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% asupra valorii care poate fi:

    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţ, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

– pentru anul 2018 propunem cota de 0,3% aplicata asupra valorilor mai sus mentionate, aceeasi ca si pentru anul 2017.

3.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nerezidentiale nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus , impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia cu valorile prevazute in tabelul de mai jos ajustata cu coeficientul de corectie corespunzator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.(art 459)  Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

    (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

    a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457; ( 0,1%-la nivelul anului 2017)

    b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.(0.3%), la nivelul anului 2017

            Valoarea  impozabila a cladirii care sta la baza stabilirii impozitului pe cladiri pentru anul 2018, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metrii patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator :

TIPUL CLADIRII VALOAREA IMPOZABILA (RON) LEI/MP
Cu instalatii de apa, canalizare,electrice,si incalzire(conditii cumulative) Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 1.000 600
B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 300 200
C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat ori cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 200 175
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 125 75
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica cladirii 75% din suma care s-ar aplica cladirii
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica cladirii 50% din suma care s-ar aplica cladirii

    (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii obtinute, cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Coeficientii de corectie corespunzatori localitatilor de rangul III si V  si a zonelor in cadrul localitatilor sunt:

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
III (oras Jibou)                      V                (Sate apartinatoare)
A  2,30 1.05
B  2,20
C  2,10
D                     2,00
 • Mentiuni : Conform Legii 351/2001,  orasul Jibou este incadrat ca localitate de rangul III, satele apartinatoare in localitati de rangul V ; intravilanul localitatii Jibou este impartit in IV zone- conf. HCL 32/28.05.2013 iar satele apatinatoare: Var, Rona, Husia, Cuceu au o singura zona – zona A.

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii valorilor mai sus                                                                                                                                                                                  mentionate, se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza :

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

B) Impozitele/taxele pe cladiri- persoane juridice

Nu se propune cota aditionala pentru calculul impozitului/taxei pe cladiri , pentru anul 2018.

    (art 460) Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

    (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2018 propunem cota de 0,1%asupra valorii impozabile.

    (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2018 propunem cota de 1,2% asupra valorii de impunere a cladirii.

    (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

    (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

    e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării,depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta.

    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

    (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

    (art 461)  (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

    (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

    (15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

(art. 462) (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

  (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN

Pentru anul 2018 impozitele/taxele pe terenuri se stabilesc conf. Legii 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

 Nu se propun pentru anul 2018 , cote aditionale pentru calculul impozitului/taxei pe teren.

Pentru anul 2018 nu se propun, scutiri conform art 464., care prevede:

  ART. 464

 (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

    a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

    e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

    f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

    g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

    h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

    i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;

    j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

    k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; .  

    l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;

    m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

    n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;

    o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

    p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;

    q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;

    r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

 (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

„(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:”

 _______________________________________________________________

|Zona       |            Nivelurile impozitului/taxei,          |

|din cadrul |            pe ranguri de localităţi               |

|localităţii|                  – lei/ha –                       |

|___________|___________________________________________________|

|           |    O   |    I   |   II   |  III   |  IV   |   V   |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

|     A     | 8282 – | 6878 – | 6042 – | 5236 – | 711 – | 569 – |

|           | 20706  | 17194  | 15106  | 13090  | 1788  | 1422  |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

|     B     | 6878 – | 5199 – | 4215 – | 3558 – | 569 – | 427 – |

|           | 17194  | 12998  | 10538  | 8894   | 1422  | 1068  |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

|     C     | 5199 – | 3558 – | 2668 – | 1690 – | 427 – | 284 – |

|           | 12998  | 8894   | 6670   | 4226   | 1068  | 710   |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

|     D     | 3558 – | 1690 – | 1410 – | 984 –  | 278 – | 142 – |

|           | 8894   | 4226   | 3526   | 2439   | 696   | 356   |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

Propunem pentru anul 2018 sumele din tabelul urmator –fiid la nivelul anului 2017:

Zona din cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitati lei/ha
Rang 0 I II III IV V
A 6545 711
B 4447
C 2113
D 1230

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

    (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

                                                                                                Lei/ha

 _______________________________________________________________________

|Nr. |                      Zona                    | A  | B  | C  | D  |

|crt.|            Categoria de folosinţă            |    |    |    |    |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  1 | Teren arabil                                 | 28 | 21 | 19 | 15 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  2 | Păşune                                       | 21 | 19 | 15 | 13 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  3 | Fâneaţă                                      | 21 | 19 | 15 | 13 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  4 | Vie                                          | 46 | 35 | 28 | 19 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  5 | Livadă                                       | 53 | 46 | 35 | 28 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  6 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră | 28 | 21 | 19 | 15 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  7 | Teren cu ape                                 | 15 | 13 |  8 |  0 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  8 | Drumuri şi căi ferate                        |  0 |  0 |  0 |  0 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  9 | Teren neproductiv                            |  0 |  0 |  0 |  0 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

    (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 _______________________________________________

| Rangul localităţii | Coeficientul de corecţie |

|____________________|__________________________|

|____________________|__________________________|

|          III       |           3,00           |

|____________________|__________________________|

|          V         |           1,00           |

|____________________|__________________________|

    (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) – (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

    b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

    (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut la art. 457 alin. (6): ______________________________________________________________________

|Nr. |                  Categoria de folosinţă                    | Impozit |

|crt.|                                                            |  (lei)  |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 1  | Teren cu construcţii                                       | 22 – 31 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 2  | Teren arabil                                               | 42 – 50 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 3  | Păşune                                                     | 20 – 28 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 4  | Fâneaţă                                                    | 20 – 28 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 5  | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       | 48 – 55 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 5.1| Vie până la intrarea pe rod                                | 0       |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6  | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    | 48 – 56 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6.1| Livadă până la intrarea pe rod                             | 0       |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 7  | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  | 8 – 16  |

|    | celui prevăzut la nr. crt. 7.1                             |         |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 7.1| Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  | 0       |

|    | protecţie                                                  |         |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 8  | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       | 1 – 6   |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 8.1| Teren cu amenajări piscicole                               | 26 – 34 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 9  | Drumuri şi căi ferate                                      | 0       |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 10 | Teren neproductiv                                          | 0       |

|____|____________________________________________________________|_________|

Propunem pentru anul 2018 urmatoarele impozite in lei/ha,  si  care se vor inmulti cu coeficientii de corectie corespunzatori:

___________________________________________________________________________

|Nr. |                  Categoria de folosinţă                    | Impozit |

|crt.|                                                            |  (lei)  |

|____|____________________________________________________________|___/ha___|

| 1  | Teren cu construcţii                                       |      31 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 2  | Teren arabil                                               |      50 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 3  | Păşune                                                     |      28 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 4  | Fâneaţă                                                    |      28 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 5  | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       |      55 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 5.1| Vie până la intrarea pe rod                                |       0 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6  | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    |      56 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6.1| Livadă până la intrarea pe rod                             |       0

|____|____________________________________________________________|_________|

| 7  | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  |     16  |

|    | celui prevăzut la nr. crt. 7.1                             |         |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 7.1| Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  |       0 |

|    | protecţie                                                  |         |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 8  | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       |       6 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 8.1| Teren cu amenajări piscicole                               |      34 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 9  | Drumuri şi căi ferate                                      |       0 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 10 | Teren neproductiv                                          |       0 |

 Coeficientii de corectie corespunzatori localitatilor de rangul III si V  si a zonelor in cadrul localitatilor sunt:

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
III (oras Jibou)                      V                (Sate apartinatoare)
A  2,30 1.05
B  2,20
C  2,10
D                     2,00

    (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

  (9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

    (10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

Pentru anul 2018 propunem ca impozitele/taxele pe terenul intravilan si extravilan sa fie la nivelul anului 2017, fara a se adauga cota aditionala.

CAPITOLUL III  –   IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Propunem ca pentru anul 2018 impozitele pe mijloacele de transport sa fie la nivelul celor din anul  2017 .

ART. 469

  (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. Pentru anul 2018 nu se acorda scutire sau reducere impozituluipe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

 Art 470 Calculul impozitului

    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

    (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor si sunt :

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |        Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       | Lei/200 cm3   

|crt.|                                                          |sau fracţiune|

|    |                                                          | din aceasta  |____|__________________________________________________________|_____________| I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)         ______________________________________________________________________________|

| 1  | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu | 8           

|    | capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv     |    |__________________________________________________________|__________________|

| 2  | Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  | 9           

|    | cilindrică de peste 1.600 cm3                             |              |____|__________________________________________________________|_____________|

| 3  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi  | 18          

|    | 2.000 cm3 inclusiv         |____|__________________________________________________________|_____________

| 4  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi  | 72          

|    | 2.600 cm3 inclusiv                                        |             

|____|__________________________________________________________|______________

| 5  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi  | 144         

|    | 3.000 cm3 inclusiv                                       |              |

|____|__________________________________________________________|______________

| 6  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 290          |      |____|__________________________________________________________|______________

| 7  | Autobuze, autocare, microbuze                           | 24   ____|__________________________________________________________|______________|

| 8  | Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă| 30          

|    | autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  |             |

|____|__________________________________________________________|_____________

| 9  | Tractoare înmatriculate                                  | 18          |

|____|__________________________________________________________|______________|

| II. Vehicule înregistrate                                                    

|_____________________________________________________________________________|

| 1  | Vehicule cu capacitate cilindrică                        | lei/200 cm3   |_______________________________________________________________|_____________|

| 1.1| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           | 2           

|    | < 4.800 cm3                                               |  |____|___________________________________________________________|____________|

| 1.2| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           | 4           

|    | > 4.800 cm3                                            |             |

|____|___________________________________________________________|_____________

| 2  | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          | 50 lei/an

|____|__________________________________________________________|_____________

    (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. Propunem pentru anul 2018 reducerea cu 50% din impozitul pentru mijloacele de transport hibride.

    (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

    (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata  maxima admisa Impozitul in lei/an
Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I.    doua axe:
1. Masa de cel putin 12 t, dar mai mica de 13 t 0 133
2. Masa de cel putin 13 t, dar mai mica de 14 t 133 367
3. Masa de cel putin 14 t, dar mai mica de 15 t 367 517
4.Masa de cel putin 15 t, dar mai mica de 18 t 517 1169
5.Masa de cel putin 18t 517 1169
 II.  3  axe
1.Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 t 133 231
2.Masa de cel putin 17tone, dar mai mica de 19 t 231 474
3. Masa de cel putin 19tone dar mai mica de 21 tone 474 615
4. Masa de cel putin 21t, dar mai mica de 23 tone 615 947
5. Masa de cel putin 23t, dar mai mica de  25 tone 947 1472
6. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 26 tone 947 1472
7. Masa de cel putin 26 tone 947 1472
III.  4 axe
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 t 615 623
2. Masa de cel putin 25t dar mai mica de 27 tone 623 973
3. Masa de cel putin 27 t, dar mai mica de 29 tone 973 1545
4. Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 tone 1545 2291
5. Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 32 tone 1545 2291
6. Masa de cel putin 32 tone 1545 2291
 (6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:                                                                                        Impozitul (lei/an)
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I   2+1 axe
1. Masa de cel putin 12 t, dar mai mica de 14 tone 0 0
2. Masa de cel putin 14 t, dar mai mica de 16 tone 0 0
3. Masa de cel putin 16 t, dar mai mica de 18 tone 0 60
4. Masa  de cel putin 18 t, dar mai mica de 20 tone 60 137
5. Masa de cel putin 20t, dar mai mica de 22 tone 137 320
6. Masa de cel putin 22 t, dar mai mica de 23 tone 320 414
7. Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 tone 414 747
8. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 28 tone 747 1310
9.Masa de  cel putin 28tone 747 1310
II  2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 tone 128 299
2. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 26 tone 299 491
3. Masa de cel putin 26 t, dar mai mica de 28 tone 491 721
4. Masa de cel putin 28 t, dar mai mica de 29 tone 721 871
5. Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 tone 871 1429
6. Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 33 tone 1429 1984
7. Masa  de cel putin 33 t, dar mai mica de 36 tone 1984 3012
8. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone 1984 3012
9. Masa de cel putin 38 t 1984 3012
III    2+3 axe
1. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone 1579 2197
2. Masa  de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone 2197 2986
3. Masa de cel putin 40 tone 2197 2986
IV    3+2 axe
1. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone 1395 1937
2. Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone 1937 2679
3. Masa  de cel putin 40 t, dar mai mica de 44 tone 2679 3963
4. Masa de cel putin 44 tone 2679 3963
V   3+3 axe
1. Masa  de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone 794 960
2. Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone 960 1434
3. Masa de cel putin 40 t, dar mai mica de 44 tone 1434 2283
4. Masade cel putin 44tone 1434 2283

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

______________________________________________________

|       Masa totală maximă autorizată        | Imp.lei |

|____________________________________________|_________|

| a. Până la 1 tonă, inclusiv                |     9   |

|____________________________________________|_________|

| b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone |    34   |

|____________________________________________|_________|

| c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone |    52   |

|____________________________________________|_________|

| d. Peste 5 tone                            |    64   |

|____________________________________________|_________|

    (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 ______________________________________________________________________________

|                Mijlocul de transport pe apă                |     Impozit    

|                                                            |   – lei/an –    

|____________________________________________________________|_________________

| 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz | 21             

| personal                                                   |                 |____________________________________________________________|________________

| 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri              | 56              ____________________________________________________________|_________________

| 3. Bărci cu motor                                          | 210             |____________________________________________________________|________________

| 4. Nave de sport şi agrement                               |1.119            |____________________________________________________________|_________________| 5. Scutere de apă                                          | 210             |____________________________________________________________|_________________

| 6. Remorchere şi împingătoare:                             | X              

|____________________________________________________________|_________________

| a) până la 500 CP, inclusiv                                | 559             

|____________________________________________________________|_________________

| b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv               | 909            

|____________________________________________________________|_________________| c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv              | 1398           

|____________________________________________________________|_________________| d) peste 4000 CP                                           | 2237           

|____________________________________________________________|_________________

| 7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din     | 182            

| acesta                                                     |                

|____________________________________________________________|_________________

| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                     | X              

|____________________________________________________________|_________________

| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,       | 182            

| inclusiv                                                   |                

|____________________________________________________________|_________________

| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi    | 280             |până la 3000 de tone, inclusiv                              |                

|____________________________________________________________|_________________

| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone       | 490             |____________________________________________________________|_________________

    (9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

CAPITOLUL IV     –      TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

Pentru anul 2018 propunem pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, urmatoarele :

 Art 474   (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism- pentru anul 2018, comparative cu anul 2017, în mediul urban, sa fie egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

_______________________________________________________

|   Suprafaţa pentru care se obţine  |  – lei -|  Lei

|   certificatul de urbanism         |   2017  |  2018

|__________________________________________ ___|____________

| a) până la 150 m2, inclusiv       | 5       |6

|____________________________________|_________|____________

| b) între 151 şi 250 m2, inclusiv  | 6       |7

|____________________________________|_________|____________

| c) între 251 şi 500 m2, inclusiv  | 8       |9

|____________________________________|_________|____________

| d) între 501 şi 750 m2, inclusiv  | 10      |12

|____________________________________|_________|____________

| e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv| 12      |14

|____________________________________|_________|____________

| f) peste 1.000 m2                 | 14 + 0,01 lei/m2,pt. |

|                                     | fiecare m2  care |

|                                     | depăşeşte 1.000 m2  |

|____________________________________|___________________   |

    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

    (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

    (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. Propunem  pentru anul 2018 taxa de 13 lei.

    (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

    (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

    (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicit autorizatia  şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia  

    b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;

    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

    (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

    (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. Propunem pentru anul 2018 valoarea de 2 lei.

    (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

    (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

    (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

    (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. Propunem pentru anul 2018 taxa de autorizare de 7 lei /mp.

    (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. Propunem pentru anul 2018 taxa de 12 lei pentru fiecare racord.

    (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018 taxa de 9 lei.

 2 .Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

Art 475   (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de până la 20 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018  taxa de 18 lei.

    (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de până la 80 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018 taxa de 60 lei.

    (3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

    a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;

    b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

    (4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

Propunem  pentru anul 2018 taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentative publica-calculata pe fiecare punct de lucru – datorata de persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN,  actualizata prin Ordiunul presedintelui Institutului National de Statistica nr 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN    –stabilita in functie de suprafata aferenta  activitatilor respective, dupa cum urmeaza :

Pentru anul 2018  Pt.suprafata- de pana la 500 mp Pt. suprafata mai mare de 500 mp
Pentru  persoane fizice autorizate 6 lei/mp/an dar nu mai mult de 4.000 lei 6 lei/mp/an dar nu mai mult de 8.000 lei
Pentru  persoane juridice 10 lei/mp/an dar nu mai mult de 4.000 lei 10 lei/mp/an dar nu mai mult de 8.000 lei

Pentru anul 2017  au fost stabilite taxele: 

Suprafata /mp Taxa pentru 2017/lei
 1 – 50 mp 150
51-125 mp 300
126-250 mp 500
251- 500 mp 1.000
Peste 500 mp 4.000

    (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

Art 476 (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:

    a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

    b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;

    c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.

 Pentru anul 2018 nu se acorda scutiri cnf. Art. 476 alin (2)

CAPITOLUL   V-  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Pentru anul 2018:
Art 477  1.Taxa de reclama si publicitate datorata de contribuabili care beneficiaza de serviciul de reclama si publicitate sub diverse forme poate fi intre 1%- 3 % din valoarea contractului exclusiv TVA aferenta. Propunem pentru anul 2018 cota de -3%.

(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Art 478 (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de până la 32 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018 taxa de  28 lei.                          

    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de până la 23 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018  taxa de 20 lei .

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

CAPITOLUL  VI   – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art 481,(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

    a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru,  balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională. Pentru anul 2018  propunem cota de 2%.

    b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).Propunem pentru anul 2018- 5%.

    (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

ART. 482  Scutiri

    Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Se plateste lunar pana in data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

  ART. 483    Plata impozitului

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

CAPITOLUL VII  –   TAXE SPECIALE

    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

    (2) Domeniile în care consiliile locale, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

ART. 485   Scutiri

    (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:

    a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

    f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Taxele speciale propuse pentru anul 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      sunt urmatoarele :

1)Taxe pentru serviciile de stare civila :

– contravaloarea formularelor –« Anexa 1» in vederea deschiderii succesiunii – 3 lei ;

– taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de:

          – sambata                                 -21 lei/casatorie,

– duminica si in sarbatorile legale – 29 lei/casatorie

2)Taxe speciale percepute pentru serviciile de xerocopiere :

– copie o singura fata pe hartie format A4                – 0,5 lei/copie

– copie doua fete pe hartie format A4                       – 0,8 lei/copie

– copie o singura fata pe hartie format A3                – 0,8 lei/copie

– copie doua fete pe hartie format A3                       – 1,4 lei/copie

3) Taxele speciale referitoare la activitatea de taximetrie pe raza

 orasului Jibou, propuse pentru anul 2018:                                 

– taxa pentru emiterea autorizatiei pentru executarea serviciului      Pt 2017                    Pt 2018

public de transport persoane/bunuri in regim de taxi                             – 56  lei ;    127 lei

– taxa pentru emiterea autorizatiei taxi                                          – 35  lei ;          100 lei

– viza anuala pentru autorizatia serviciului de transport                – 35  lei ;           42 lei

– viza anuala a autorizatiei taxi                                           – 25 lei ;         22 lei

– taxa anuala de utilizare in locurile de asteptare                           – 60 lei ;            85 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 CAPITOLUL VIII  –  ALTE TAXE LOCALE

    Alte taxe locale

 Art 486   (1) Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.

Pentru anul 2018  pentru utilizarea temporara a locurilor publice propunem urmatoarele taxe:

– Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea amplasarii pe acesta de tablouri publicitare –  120 lei/mp/an- in intravilanul orasului si 100 lei/mp/an- in extravilanul orasului ;

– Taxa pentru publicitate mobila, desfasurata pe raza noastra de administrare

50 lei/zi/auto
-pentru utilizarea Capelei taxa de 40 lei/caz( taxa unica);
-pentru depozitarea de materiale (de constructii) 2 lei/mp/zi.
-pentru realizarea unor lucrari de interventie la utilitati( canalizare, retele electrice, instal. gaz, retea apa potabila) 2lei/mp/zi.
-pentru comert stradal si alimentatie publica stradala – 2 lei/mp/zi.

-pentru parcuri distractive, circ, expozitii in aer liber etc. – 2 lei/mp/zi.

Taxe pentru utilizarea domeniului public pentru parcari de autoturisme

 • taxa parcare ocazionala – 1 leu/ora/autovehicul- (taxa se achita pentru fiecare parcare de o ora sau fractiune din aceasta) .
 • taxa pentru parcarea curenta -75 lei /an 
 • taxa pentru utilizarea domeniului public (scari acces in incinte magazine, farmacii, etc)- 0,05 lei/mp/zi pentru suprafete de vpana la 10 mp, inclusiv si 0,03 lei/mp/zi pentru suprafata care depaseste 10 mp.
 • taxa pentru utilizarea domeniului public stabilita pentru afisele ocazionale (teatru, circ, expozitii, alte activitati) -1 leu/afis/eveniment pentru suprafata de 0-1 mp si 2 lei /afis/eveniment pentru suprafata de peste 1 mp.

Taxe pentru utilizarea domeniului public pentru libera trecere :

– pentru autovehicule pana la 10 tone- – taxa de 10 lei/auto/zi

– pentru autovehicule pana la 12 tone- – taxa de 13 lei/auto/zi;

pentru libera trecere pentru autovehiculele de peste 12 tone- 15 lei/auto/zi

Taxa pentru libera trecere se achita pe baza solicitarii liberei treceri si a aprobarii trecerii de catre serviciul de circulatie rutiera.

Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice in piete, targuri si oboare sunt la nivelul anului 2017 si sunt :

Pentru vanzarea de :

– bovine, bubaline, cabaline adulte                                        6,00 lei/cap/zi

– tineret bovin, bubalin, cabalin                                             5,00 lei/cap/zi

– porcine adulte                                                                      5,00 lei/cap/zi

– purcei                                                                                   2,00 lei/cap/zi

– animale mici si pasari                                                          –

Pentru ocuparea locurilor :

–  pentru activitati autorizate                                                 2,50lei/mp/zi

– ocupare cu autoturisme                                                        2,00lei/mp/zi

– care, carute, masini                                                              5,00 lei+ incarcatura/zi

– autocamioane, tractoare cu remorca                                  20,00 lei+ incarcatura/zi

Alte taxe

– cantarire en-groos pana la 15 kg                                         2,50 lei/zi

– cantarire animale obor                                                         2,50 lei/zi

– utilizare cantare                                                                   3,00 lei/zi

– utilizare halate lactate                                                         2,50 lei/zi

– vanzare produse lactate                                                       2,50 lei/zi

Sustragerea de la taxare in Piata agroalimentara sau/si intrarea in obor prin efractie, in afara tunelului de taxare, nerespectarea sectorizarii Pietei si oborului se sanctioneaza cu amenda de 30,00 lei prin ruperea de bilete in prezenta organului de Politie sau Jandarmerie, sau se sanctioneaza de catre acestia conform prevederilor legale specifice acestora.

    (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.

Propunem pentru anul 2018 urmatoarele taxe:

Taxe pentru detinerea sau  utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venituri

            Pentru anul 2018 propunem urmatoarele taxe :

-a)Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pe orasul Jibou:

-pentru inregistrarea tractoarelor, remorcilor si a altor vehicule                   – 55 lei/buc

– pentru inregistrarea carutelor                                                                                            – 33 lei/buc.

b)Taxa pe tractoarele inregistrate pe orasul Jibou, pt anul 2018                  – 50 lei/an.

-c)Taxa pentru remorcile inregistrate pe orasul Jibou,  pt anul 2018            – 10 lei/an.

d)Taxa de inregistrare pentru anul 2018 pentru masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor …omologate, potrivit legii , de catre Regia Autonoma « Registrul Auto Roman «  precum si masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor                                                                                                               – 100 lei

Inregistrarea si radierea acestora se va face conform Regulamentului de inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor stabilit prin HCL 82/01.08.2008.

Pentru vanzarea numerelor de circulatie pentru vehiculele sau autovehiculele inregistrate pe Orasul Jibou se stabilescte taxa, in functie de pretul producatorului, si cheltuielile aferente achizitionarii lor.

Taxa pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice

Pentru fiecare vehicul mentionat mai jos , pentru anul 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      propunem suma de 41 lei/an.
1.Autocositoare
2.Autoexcavator(autoexcavator pe autosasiu)
3.Autogreder sau autogreper
4.Buldozer pe pneuri
5.Compactor autopropulsat
6.Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ;
7.Freza autopropulsata pentru canale, freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
8.Freza rutiera
9.Incarcator cu o cupa pe pneuri
10.Instalatie autopropulsata de sortare-concasare
11.Macara cu greifer
12.Macara mobila pe pneuri
13.Macara turn autopropulsata
14.Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
15.Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
16.Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri
17.Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
18.Masina autopropulsata pentru forat
19.Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
20. Masina autopropulsata pentru inlaturarea zapezii
21.Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne
22.Tractor pe pneuri
23.Troliu autopropulsat
24.Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
25.Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de a
26.Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
27.Vehicul pentru marcarea drumurilor
28.Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate.

    (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local. Propunem pentru anul 2018 taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă de  500 lei fara a se majora fata de anul 2017.

    (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018 taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale de 20 lei pentru fiecare copie.

            Propunem  pentru anul 2018 taxa de 7 lei reprezentand contavaloarea cartii de identitate definitive, si taxa de 1 leu reprezentand contavaloarea cartii de identitate provizorie.

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru anul 2018 nu propunem instituirea taxei conf art 487, al (6).

   ART. 487  Scutiri

    Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:

    a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

Pentru anul 2018 nu se propun scutiri conf. articolului de mai sus.

    ART. 489

    Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

    (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).

    (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.

    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

    (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

    (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

    (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

    (7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

    (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

Pentru anul 2018 nu se propune  cota aditionala pentru impozitele pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, conf. articolului de mai sus.

CAPITOLUL  IX  –  Sanctiuni – limitele minime si maxime

ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si in cazul persoanelor juridice

    ART. 493    Sancţiuni

    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu  atat de catre persoanele fizice cat si juridice, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);

    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).

    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

    (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

#M3

    (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

    (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

    (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

    (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

    (8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art 494 alin  (12) În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de

ROMÂNIA                                                    

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA NR. 183

Din 19. 12  2017

Privind aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere:

    – Expunerea de motive a domnului Primar

    – Raportul nr 12769 /02. 11 2017 al compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale,

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local

               În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

               Vazand prevederile art. 266 alin 5 si 6 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

               În temeiul art. 36(2) lit. b,, art. 36 (4) lit. c, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

               Art.1Se aprobă cuantumul impozitelor si taxelor locale 2018 potrivit anexei parte integranta din prezenta.

               Art.2 Prezenta se comunică cu:

               -Dl.Primar

               -Serviciu buget, finanţe, contabilitate

               -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

               -Dosar hotărâri

              PRESEDINTE DE SEDINTA

                        MICLE CORINA                                          avizat  legalitatea, secretar oraș  

                                                                                                                        Opriș Maria

ANEXA LA HCL nr.183/19.12.2017 

  PENTRU STABILIREA  IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018                                                                                                                                                                                                                                                               

Avand in vedere prevederile :

 • Legea nr 215/2001 privind administratia publica republicata ;
 • Titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal ;
 • prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale ;

–    Prevederile art 266 alin 5 si 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare ; 

– Legea 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal ;  

 Consiliile locale pot adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2018, intre limitele si in conditiile prevazute de aceste legi.

            Conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, principalele impozite/taxe locale si sanctiunile se stabilesc pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice si sunt:

 • impozitul/taxa pe cladiri ;
 • impozitul/taxa  pe teren – intravilan si extravilan
 • impozitul/taxa pe mijloace de transport
 • taxe eliberarea certificatelor,  avizelor si autorizatiilor ;
 • taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
 • impozitul pe spectacole;
 • taxele speciale;
 •  alte taxe locale.

PENTRU ANUL 2018  propunem :

            – pentru persoanele fizice si persoanele juridice,   impozitele/taxele pe cladiri mentionate in cap I, care vor fi la nivelul anului 2017 ; 

          -pentru persoanele fizice si juridice impozitele/taxele pe terenuri-intravilan si extravilan mentionate in cap II, care sunt la nivelul celor pentru anul 2017  ;

            – impozitele pe mijloacele de transport mentionate in cap III si sunt la nivelul celor pentru anul 2017 ;

            – taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor mentionate la capitolul IV ,modificate fata de anul 2017

– taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole mentionate la capitolul V, stabilite la nivelul anului 2017.

            – taxele speciale, modificate partial, care sunt  mentionate in capitolul VI.

– alte taxe locale care sunt mentionate in capitolul VII.

– Sanctiuni – limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si in cazul, persoanelor juridice sunt precizate in capitolul VIII

            Bonificatii propuse pentru anul 2018

– Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport datorate pe intregul an fiscal 2018 de catre persoanele fizice care au restantele achitate pana la 31 martie a anului 2018, se propune o bonitate de 7%

– Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport datorate pe intregul an fiscal 2018 de catre persoanele juridice care au restantele achitate pana la 31 martie a anului 2018, se propune o bonitate de 5%.

Bonitate acordata pentru : Cota an 2017 Propuneri  pt 2018
Persoane fizice –pt. plata impozitelor pentru cladiri, teren si mijloace de transport 10 % 7 %
Persoane juridice –pt. plata impozitelor pentru cladiri, teren si mijloace de transport 10 % 5 %

ART. 489    Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

    (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).(taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru prevazute de lege,si taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.

    (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.

    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

            Pentru anul 2018 nu se propune adaugarea de cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in titlul IX  din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

    (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. Nu se propune majorarea impozitului pe teren pentru 2018 , conform prezentului articol.

    (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Nu se propune majorarea impozitului pe teren pentru 2018 , conform prezentului articol.

    (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

    (7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

    (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

    ART. 266 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscal  prevede:

    Anularea creanţelor fiscale

    (1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită poate aproba anularea debitelor respective.

    (2) În cazul prevăzut la art. 265 alin. (2), dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie se constată că debitorul nu a dobândit bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare silită procedează la anularea obligaţiilor fiscale.

    (3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile.

    (4) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit legii.

    (5) *) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

    (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5).

    (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului.

Propunem pentru anul 2018 anularea creantelor fiscale, totale, datorate si neachitate, cumulate, mai mici de 10 lei,  aflate in sold la data de 31 decembrie 2017  indiferent de tipul de creanta (debit, ramasite, majorari, penalitati) , atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice.

Impozitele si taxele pe cladiri, terenuri , mijloace de transport  si taxa pentru afisajul  in scop de reclama si publicitate se platesc anual, anticipat sau semestrial. Termenele sunt stabilite atat pentru persoanele fizice cat si cele juridice si sunt : 31 martie si 30 septembrie inclusiv,iar taxele pe cladiri si teren  se platesc lunar pana in data de 25 a lunii urmatoare celei din perioada de valabilitate a contractelor de inchiriere, administrare sau folosinta. Aceste termene se pot schimba in functie de modificarile legislative .

Se urmareste o incasare cit mai aproape de 100% a tuturor impozitelor si taxelor locale.

Prin instiintarile care se trimit contribuabililor, anual, sau la termenele scadente se urmareste evitarea incasarilor prin executare silita. Conform Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , pentru sumele neincasate in termen, dupa data scadentei se trece la executarea silita a rau platnicilor.

          Odata cu intrarea in vigoare a hotararii privid impozitele si taxele locale pentru anul 2018 se va revoca HCL nr 132/29.11.2016 si HCL 45/31.03.2016 ,                                                                          privind impozitele si taxele pentru anul 2017 precum si orice alte dispozitii contrare.

CAPITOLUL  I –   IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI

Definiţii

    În înţelesul titlului IX din Legea 227/2015 privind codul fiscal, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;

    b) clădire – orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;

    c) clădire-anexă – clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;

    d) clădire cu destinaţie mixtă – clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;

    e) clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este rezidenţială;

    f) clădire rezidenţială – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

 Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Art 456  alin (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

    a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;

    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

    d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

    e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

    i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

    j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

    k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

    l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

    m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

        p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

    r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Pentru anul 2018 propunem sa se acorde scutiri sau reduceri ale impozitului  pe cladiri – conf art 456 alin (2) lit .m)- numai pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

 1. Impozitele /taxele pe cladiri persoane fizice:

Calculul impozitului/taxei pe cladiri pentru anul 2018, in cazul persoanelor fizice si juridice se va face prin aplicarea unor cote diferite, in functie de destinatia cladirii (rezidentiala sau nerezidentiala ) cota care se va aplica asupra valorii impozabile, propuse conform prevederilor legale, dupa cum urmeaza:

Cota an 2017 Propuneri pt. 2018
Persoane fizice  0,1% cladiri rezidentiale 0,1% cladiri rezidentiale
 0,3 % cladiri nerezidentiale 0,3 % cladiri nerezidentiale
Persoane juridice    0,1% cladiri rezidentiale      0,1% cladiri rezidentiale
   1,2 % cladiri nerezidentiale      1,2 % cladiri nerezidentiale

 Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:

1.(art 457) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. (art 457)

–     pentru anul 2018, propunem aplicarea cotei de impozitare de 0.1% la valoarea impozabila a cladirii indiferent de mediul (urban sau rural) in care este situata cladirea rezidentiala si cladirile anexe.Cota este la nivelul anului 2017.

2.( art. 458)  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% asupra valorii care poate fi:

    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţ, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

– pentru anul 2018 propunem cota de 0,3% aplicata asupra valorilor mai sus mentionate, aceeasi ca si pentru anul 2017.

3.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nerezidentiale nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus , impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia cu valorile prevazute in tabelul de mai jos ajustata cu coeficientul de corectie corespunzator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.(art 459)  Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

    (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

    a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457; ( 0,1%-la nivelul anului 2017)

    b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.(0.3%), la nivelul anului 2017

            Valoarea  impozabila a cladirii care sta la baza stabilirii impozitului pe cladiri pentru anul 2018, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metrii patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator :

TIPUL CLADIRII VALOAREA IMPOZABILA (RON) LEI/MP
Cu instalatii de apa, canalizare,electrice,si incalzire(conditii cumulative) Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 1.000 600
B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 300 200
C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat ori cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 200 175
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 125 75
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica cladirii 75% din suma care s-ar aplica cladirii
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica cladirii 50% din suma care s-ar aplica cladirii

    (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii obtinute, cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Coeficientii de corectie corespunzatori localitatilor de rangul III si V  si a zonelor in cadrul localitatilor sunt:

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
III (oras Jibou)                      V                (Sate apartinatoare)
A  2,30 1.05
B  2,20
C  2,10
D                     2,00
 • Mentiuni : Conform Legii 351/2001,  orasul Jibou este incadrat ca localitate de rangul III, satele apartinatoare in localitati de rangul V ; intravilanul localitatii Jibou este impartit in IV zone- conf. HCL 32/28.05.2013 iar satele apatinatoare: Var, Rona, Husia, Cuceu au o singura zona – zona A.

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii valorilor mai sus                                                                                                                                                                                  mentionate, se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza :

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

B) Impozitele/taxele pe cladiri- persoane juridice

Nu se propune cota aditionala pentru calculul impozitului/taxei pe cladiri , pentru anul 2018.

    (art 460) Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

    (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2018 propunem cota de 0,1%asupra valorii impozabile.

    (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2018 propunem cota de 1,2% asupra valorii de impunere a cladirii.

    (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

    (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

    e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării,depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta.

    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

    (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

    (art 461)  (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

    (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

    (15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

(art. 462) (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

  (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN

Pentru anul 2018 impozitele/taxele pe terenuri se stabilesc conf. Legii 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

 Nu se propun pentru anul 2018 , cote aditionale pentru calculul impozitului/taxei pe teren.

Pentru anul 2018 nu se propun, scutiri conform art 464., care prevede:

  ART. 464

 (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

    a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

    d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

    e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

    f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

    g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

    h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

    i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;

    j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

    k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; .  

    l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;

    m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

    n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;

    o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

    p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;

    q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;

    r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

 (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

„(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:”

 _______________________________________________________________

|Zona       |            Nivelurile impozitului/taxei,          |

|din cadrul |            pe ranguri de localităţi               |

|localităţii|                  – lei/ha –                       |

|___________|___________________________________________________|

|           |    O   |    I   |   II   |  III   |  IV   |   V   |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

|     A     | 8282 – | 6878 – | 6042 – | 5236 – | 711 – | 569 – |

|           | 20706  | 17194  | 15106  | 13090  | 1788  | 1422  |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

|     B     | 6878 – | 5199 – | 4215 – | 3558 – | 569 – | 427 – |

|           | 17194  | 12998  | 10538  | 8894   | 1422  | 1068  |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

|     C     | 5199 – | 3558 – | 2668 – | 1690 – | 427 – | 284 – |

|           | 12998  | 8894   | 6670   | 4226   | 1068  | 710   |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

|     D     | 3558 – | 1690 – | 1410 – | 984 –  | 278 – | 142 – |

|           | 8894   | 4226   | 3526   | 2439   | 696   | 356   |

|___________|________|________|________|________|_______|_______|

Propunem pentru anul 2018 sumele din tabelul urmator –fiid la nivelul anului 2017:

Zona din cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitati lei/ha
Rang 0 I II III IV V
A 6545 711
B 4447
C 2113
D 1230

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

    (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

                                                                                                Lei/ha

 _______________________________________________________________________

|Nr. |                      Zona                    | A  | B  | C  | D  |

|crt.|            Categoria de folosinţă            |    |    |    |    |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  1 | Teren arabil                                 | 28 | 21 | 19 | 15 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  2 | Păşune                                       | 21 | 19 | 15 | 13 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  3 | Fâneaţă                                      | 21 | 19 | 15 | 13 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  4 | Vie                                          | 46 | 35 | 28 | 19 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  5 | Livadă                                       | 53 | 46 | 35 | 28 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  6 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră | 28 | 21 | 19 | 15 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  7 | Teren cu ape                                 | 15 | 13 |  8 |  0 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  8 | Drumuri şi căi ferate                        |  0 |  0 |  0 |  0 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

|  9 | Teren neproductiv                            |  0 |  0 |  0 |  0 |

|____|______________________________________________|____|____|____|____|

    (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 _______________________________________________

| Rangul localităţii | Coeficientul de corecţie |

|____________________|__________________________|

|____________________|__________________________|

|          III       |           3,00           |

|____________________|__________________________|

|          V         |           1,00           |

|____________________|__________________________|

    (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) – (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

    b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

    (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut la art. 457 alin. (6): ______________________________________________________________________

|Nr. |                  Categoria de folosinţă                    | Impozit |

|crt.|                                                            |  (lei)  |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 1  | Teren cu construcţii                                       | 22 – 31 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 2  | Teren arabil                                               | 42 – 50 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 3  | Păşune                                                     | 20 – 28 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 4  | Fâneaţă                                                    | 20 – 28 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 5  | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       | 48 – 55 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 5.1| Vie până la intrarea pe rod                                | 0       |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6  | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    | 48 – 56 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6.1| Livadă până la intrarea pe rod                             | 0       |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 7  | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  | 8 – 16  |

|    | celui prevăzut la nr. crt. 7.1                             |         |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 7.1| Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  | 0       |

|    | protecţie                                                  |         |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 8  | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       | 1 – 6   |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 8.1| Teren cu amenajări piscicole                               | 26 – 34 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 9  | Drumuri şi căi ferate                                      | 0       |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 10 | Teren neproductiv                                          | 0       |

|____|____________________________________________________________|_________|

Propunem pentru anul 2018 urmatoarele impozite in lei/ha,  si  care se vor inmulti cu coeficientii de corectie corespunzatori:

___________________________________________________________________________

|Nr. |                  Categoria de folosinţă                    | Impozit |

|crt.|                                                            |  (lei)  |

|____|____________________________________________________________|___/ha___|

| 1  | Teren cu construcţii                                       |      31 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 2  | Teren arabil                                               |      50 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 3  | Păşune                                                     |      28 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 4  | Fâneaţă                                                    |      28 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 5  | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       |      55 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 5.1| Vie până la intrarea pe rod                                |       0 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6  | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    |      56 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 6.1| Livadă până la intrarea pe rod                             |       0

|____|____________________________________________________________|_________|

| 7  | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  |     16  |

|    | celui prevăzut la nr. crt. 7.1                             |         |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 7.1| Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  |       0 |

|    | protecţie                                                  |         |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 8  | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       |       6 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 8.1| Teren cu amenajări piscicole                               |      34 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 9  | Drumuri şi căi ferate                                      |       0 |

|____|____________________________________________________________|_________|

| 10 | Teren neproductiv                                          |       0 |

 Coeficientii de corectie corespunzatori localitatilor de rangul III si V  si a zonelor in cadrul localitatilor sunt:

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
III (oras Jibou)                      V                (Sate apartinatoare)
A  2,30 1.05
B  2,20
C  2,10
D                     2,00

    (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

  (9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

    (10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

Pentru anul 2018 propunem ca impozitele/taxele pe terenul intravilan si extravilan sa fie la nivelul anului 2017, fara a se adauga cota aditionala.

CAPITOLUL III  –   IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Propunem ca pentru anul 2018 impozitele pe mijloacele de transport sa fie la nivelul celor din anul  2017 .

ART. 469

  (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. Pentru anul 2018 nu se acorda scutire sau reducere impozituluipe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

 Art 470 Calculul impozitului

    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

    (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor si sunt :

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |        Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       | Lei/200 cm3   

|crt.|                                                          |sau fracţiune|

|    |                                                          | din aceasta  |____|__________________________________________________________|_____________| I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)         ______________________________________________________________________________|

| 1  | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu | 8           

|    | capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv     |    |__________________________________________________________|__________________|

| 2  | Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  | 9           

|    | cilindrică de peste 1.600 cm3                             |              |____|__________________________________________________________|_____________|

| 3  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi  | 18          

|    | 2.000 cm3 inclusiv         |____|__________________________________________________________|_____________

| 4  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi  | 72          

|    | 2.600 cm3 inclusiv                                        |             

|____|__________________________________________________________|______________

| 5  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi  | 144         

|    | 3.000 cm3 inclusiv                                       |              |

|____|__________________________________________________________|______________

| 6  | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 290          |      |____|__________________________________________________________|______________

| 7  | Autobuze, autocare, microbuze                           | 24   ____|__________________________________________________________|______________|

| 8  | Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă| 30          

|    | autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  |             |

|____|__________________________________________________________|_____________

| 9  | Tractoare înmatriculate                                  | 18          |

|____|__________________________________________________________|______________|

| II. Vehicule înregistrate                                                    

|_____________________________________________________________________________|

| 1  | Vehicule cu capacitate cilindrică                        | lei/200 cm3   |_______________________________________________________________|_____________|

| 1.1| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           | 2           

|    | < 4.800 cm3                                               |  |____|___________________________________________________________|____________|

| 1.2| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           | 4           

|    | > 4.800 cm3                                            |             |

|____|___________________________________________________________|_____________

| 2  | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          | 50 lei/an

|____|__________________________________________________________|_____________

    (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. Propunem pentru anul 2018 reducerea cu 50% din impozitul pentru mijloacele de transport hibride.

    (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

    (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata  maxima admisa Impozitul in lei/an
Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I.    doua axe:
1. Masa de cel putin 12 t, dar mai mica de 13 t 0 133
2. Masa de cel putin 13 t, dar mai mica de 14 t 133 367
3. Masa de cel putin 14 t, dar mai mica de 15 t 367 517
4.Masa de cel putin 15 t, dar mai mica de 18 t 517 1169
5.Masa de cel putin 18t 517 1169
 II.  3  axe
1.Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 t 133 231
2.Masa de cel putin 17tone, dar mai mica de 19 t 231 474
3. Masa de cel putin 19tone dar mai mica de 21 tone 474 615
4. Masa de cel putin 21t, dar mai mica de 23 tone 615 947
5. Masa de cel putin 23t, dar mai mica de  25 tone 947 1472
6. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 26 tone 947 1472
7. Masa de cel putin 26 tone 947 1472
III.  4 axe
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 t 615 623
2. Masa de cel putin 25t dar mai mica de 27 tone 623 973
3. Masa de cel putin 27 t, dar mai mica de 29 tone 973 1545
4. Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 tone 1545 2291
5. Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 32 tone 1545 2291
6. Masa de cel putin 32 tone 1545 2291
 (6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:                                                                                        Impozitul (lei/an)
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I   2+1 axe
1. Masa de cel putin 12 t, dar mai mica de 14 tone 0 0
2. Masa de cel putin 14 t, dar mai mica de 16 tone 0 0
3. Masa de cel putin 16 t, dar mai mica de 18 tone 0 60
4. Masa  de cel putin 18 t, dar mai mica de 20 tone 60 137
5. Masa de cel putin 20t, dar mai mica de 22 tone 137 320
6. Masa de cel putin 22 t, dar mai mica de 23 tone 320 414
7. Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 tone 414 747
8. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 28 tone 747 1310
9.Masa de  cel putin 28tone 747 1310
II  2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 tone 128 299
2. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 26 tone 299 491
3. Masa de cel putin 26 t, dar mai mica de 28 tone 491 721
4. Masa de cel putin 28 t, dar mai mica de 29 tone 721 871
5. Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 tone 871 1429
6. Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 33 tone 1429 1984
7. Masa  de cel putin 33 t, dar mai mica de 36 tone 1984 3012
8. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone 1984 3012
9. Masa de cel putin 38 t 1984 3012
III    2+3 axe
1. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone 1579 2197
2. Masa  de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone 2197 2986
3. Masa de cel putin 40 tone 2197 2986
IV    3+2 axe
1. Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone 1395 1937
2. Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone 1937 2679
3. Masa  de cel putin 40 t, dar mai mica de 44 tone 2679 3963
4. Masa de cel putin 44 tone 2679 3963
V   3+3 axe
1. Masa  de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 tone 794 960
2. Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 tone 960 1434
3. Masa de cel putin 40 t, dar mai mica de 44 tone 1434 2283
4. Masade cel putin 44tone 1434 2283

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

______________________________________________________

|       Masa totală maximă autorizată        | Imp.lei |

|____________________________________________|_________|

| a. Până la 1 tonă, inclusiv                |     9   |

|____________________________________________|_________|

| b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone |    34   |

|____________________________________________|_________|

| c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone |    52   |

|____________________________________________|_________|

| d. Peste 5 tone                            |    64   |

|____________________________________________|_________|

    (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 ______________________________________________________________________________

|                Mijlocul de transport pe apă                |     Impozit    

|                                                            |   – lei/an –    

|____________________________________________________________|_________________

| 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz | 21             

| personal                                                   |                 |____________________________________________________________|________________

| 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri              | 56              ____________________________________________________________|_________________

| 3. Bărci cu motor                                          | 210             |____________________________________________________________|________________

| 4. Nave de sport şi agrement                               |1.119            |____________________________________________________________|_________________| 5. Scutere de apă                                          | 210             |____________________________________________________________|_________________

| 6. Remorchere şi împingătoare:                             | X              

|____________________________________________________________|_________________

| a) până la 500 CP, inclusiv                                | 559             

|____________________________________________________________|_________________

| b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv               | 909            

|____________________________________________________________|_________________| c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv              | 1398           

|____________________________________________________________|_________________| d) peste 4000 CP                                           | 2237           

|____________________________________________________________|_________________

| 7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din     | 182            

| acesta                                                     |                

|____________________________________________________________|_________________

| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                     | X              

|____________________________________________________________|_________________

| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,       | 182            

| inclusiv                                                   |                

|____________________________________________________________|_________________

| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi    | 280             |până la 3000 de tone, inclusiv                              |                

|____________________________________________________________|_________________

| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone       | 490             |____________________________________________________________|_________________

    (9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

CAPITOLUL IV     –      TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

Pentru anul 2018 propunem pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, urmatoarele :

 Art 474   (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism- pentru anul 2018, comparative cu anul 2017, în mediul urban, sa fie egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

_______________________________________________________

|   Suprafaţa pentru care se obţine  |  – lei -|  Lei

|   certificatul de urbanism         |   2017  |  2018

|__________________________________________ ___|____________

| a) până la 150 m2, inclusiv       | 5       |6

|____________________________________|_________|____________

| b) între 151 şi 250 m2, inclusiv  | 6       |7

|____________________________________|_________|____________

| c) între 251 şi 500 m2, inclusiv  | 8       |9

|____________________________________|_________|____________

| d) între 501 şi 750 m2, inclusiv  | 10      |12

|____________________________________|_________|____________

| e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv| 12      |14

|____________________________________|_________|____________

| f) peste 1.000 m2                 | 14 + 0,01 lei/m2,pt. |

|                                     | fiecare m2  care |

|                                     | depăşeşte 1.000 m2  |

|____________________________________|___________________   |

    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

    (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

    (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. Propunem  pentru anul 2018 taxa de 13 lei.

    (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

    (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

    (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicit autorizatia  şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia  

    b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;

    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

    (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

    (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. Propunem pentru anul 2018 valoarea de 2 lei.

    (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

    (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

    (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

    (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. Propunem pentru anul 2018 taxa de autorizare de 7 lei /mp.

    (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. Propunem pentru anul 2018 taxa de 12 lei pentru fiecare racord.

    (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018 taxa de 9 lei.

 2 .Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

Art 475   (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de până la 20 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018  taxa de 18 lei.

    (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de până la 80 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018 taxa de 60 lei.

    (3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

    a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;

    b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

    (4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

Propunem  pentru anul 2018 taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentative publica-calculata pe fiecare punct de lucru – datorata de persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN,  actualizata prin Ordiunul presedintelui Institutului National de Statistica nr 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN    –stabilita in functie de suprafata aferenta  activitatilor respective, dupa cum urmeaza :

Pentru anul 2018  Pt.suprafata- de pana la 500 mp Pt. suprafata mai mare de 500 mp
Pentru  persoane fizice autorizate 6 lei/mp/an dar nu mai mult de 4.000 lei 6 lei/mp/an dar nu mai mult de 8.000 lei
Pentru  persoane juridice 10 lei/mp/an dar nu mai mult de 4.000 lei 10 lei/mp/an dar nu mai mult de 8.000 lei

Pentru anul 2017  au fost stabilite taxele: 

Suprafata /mp Taxa pentru 2017/lei
 1 – 50 mp 150
51-125 mp 300
126-250 mp 500
251- 500 mp 1.000
Peste 500 mp 4.000

    (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

Art 476 (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:

    a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

    b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;

    c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.

 Pentru anul 2018 nu se acorda scutiri cnf. Art. 476 alin (2)

CAPITOLUL   V-  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Pentru anul 2018:
Art 477  1.Taxa de reclama si publicitate datorata de contribuabili care beneficiaza de serviciul de reclama si publicitate sub diverse forme poate fi intre 1%- 3 % din valoarea contractului exclusiv TVA aferenta. Propunem pentru anul 2018 cota de -3%.

(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Art 478 (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de până la 32 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018 taxa de  28 lei.                          

    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de până la 23 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018  taxa de 20 lei .

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

CAPITOLUL  VI   – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art 481,(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

    a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru,  balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională. Pentru anul 2018  propunem cota de 2%.

    b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).Propunem pentru anul 2018- 5%.

    (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

ART. 482  Scutiri

    Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Se plateste lunar pana in data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

  ART. 483    Plata impozitului

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

CAPITOLUL VII  –   TAXE SPECIALE

    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

    (2) Domeniile în care consiliile locale, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

ART. 485   Scutiri

    (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:

    a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

    f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Taxele speciale propuse pentru anul 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      sunt urmatoarele :

1)Taxe pentru serviciile de stare civila :

– contravaloarea formularelor –« Anexa 1» in vederea deschiderii succesiunii – 3 lei ;

– taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de:

          – sambata                                 -21 lei/casatorie,

– duminica si in sarbatorile legale – 29 lei/casatorie

2)Taxe speciale percepute pentru serviciile de xerocopiere :

– copie o singura fata pe hartie format A4                – 0,5 lei/copie

– copie doua fete pe hartie format A4                       – 0,8 lei/copie

– copie o singura fata pe hartie format A3                – 0,8 lei/copie

– copie doua fete pe hartie format A3                       – 1,4 lei/copie

3) Taxele speciale referitoare la activitatea de taximetrie pe raza

 orasului Jibou, propuse pentru anul 2018:                                 

– taxa pentru emiterea autorizatiei pentru executarea serviciului      Pt 2017                    Pt 2018

public de transport persoane/bunuri in regim de taxi                             – 56  lei ;    127 lei

– taxa pentru emiterea autorizatiei taxi                                          – 35  lei ;          100 lei

– viza anuala pentru autorizatia serviciului de transport                – 35  lei ;           42 lei

– viza anuala a autorizatiei taxi                                           – 25 lei ;         22 lei

– taxa anuala de utilizare in locurile de asteptare                           – 60 lei ;            85 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 CAPITOLUL VIII  –  ALTE TAXE LOCALE

    Alte taxe locale

 Art 486   (1) Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.

Pentru anul 2018  pentru utilizarea temporara a locurilor publice propunem urmatoarele taxe:

– Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea amplasarii pe acesta de tablouri publicitare –  120 lei/mp/an- in intravilanul orasului si 100 lei/mp/an- in extravilanul orasului ;

– Taxa pentru publicitate mobila, desfasurata pe raza noastra de administrare

50 lei/zi/auto
-pentru utilizarea Capelei taxa de 40 lei/caz( taxa unica);
-pentru depozitarea de materiale (de constructii) 2 lei/mp/zi.
-pentru realizarea unor lucrari de interventie la utilitati( canalizare, retele electrice, instal. gaz, retea apa potabila) 2lei/mp/zi.
-pentru comert stradal si alimentatie publica stradala – 2 lei/mp/zi.

-pentru parcuri distractive, circ, expozitii in aer liber etc. – 2 lei/mp/zi.

Taxe pentru utilizarea domeniului public pentru parcari de autoturisme

 • taxa parcare ocazionala – 1 leu/ora/autovehicul- (taxa se achita pentru fiecare parcare de o ora sau fractiune din aceasta) .
 • taxa pentru parcarea curenta -75 lei /an 
 • taxa pentru utilizarea domeniului public (scari acces in incinte magazine, farmacii, etc)- 0,05 lei/mp/zi pentru suprafete de vpana la 10 mp, inclusiv si 0,03 lei/mp/zi pentru suprafata care depaseste 10 mp.
 • taxa pentru utilizarea domeniului public stabilita pentru afisele ocazionale (teatru, circ, expozitii, alte activitati) -1 leu/afis/eveniment pentru suprafata de 0-1 mp si 2 lei /afis/eveniment pentru suprafata de peste 1 mp.

Taxe pentru utilizarea domeniului public pentru libera trecere :

– pentru autovehicule pana la 10 tone- – taxa de 10 lei/auto/zi

– pentru autovehicule pana la 12 tone- – taxa de 13 lei/auto/zi;

pentru libera trecere pentru autovehiculele de peste 12 tone- 15 lei/auto/zi

Taxa pentru libera trecere se achita pe baza solicitarii liberei treceri si a aprobarii trecerii de catre serviciul de circulatie rutiera.

Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice in piete, targuri si oboare sunt la nivelul anului 2017 si sunt :

Pentru vanzarea de :

– bovine, bubaline, cabaline adulte                                        6,00 lei/cap/zi

– tineret bovin, bubalin, cabalin                                             5,00 lei/cap/zi

– porcine adulte                                                                      5,00 lei/cap/zi

– purcei                                                                                   2,00 lei/cap/zi

– animale mici si pasari                                                          –

Pentru ocuparea locurilor :

–  pentru activitati autorizate                                                 2,50lei/mp/zi

– ocupare cu autoturisme                                                        2,00lei/mp/zi

– care, carute, masini                                                              5,00 lei+ incarcatura/zi

– autocamioane, tractoare cu remorca                                  20,00 lei+ incarcatura/zi

Alte taxe

– cantarire en-groos pana la 15 kg                                         2,50 lei/zi

– cantarire animale obor                                                         2,50 lei/zi

– utilizare cantare                                                                   3,00 lei/zi

– utilizare halate lactate                                                         2,50 lei/zi

– vanzare produse lactate                                                       2,50 lei/zi

Sustragerea de la taxare in Piata agroalimentara sau/si intrarea in obor prin efractie, in afara tunelului de taxare, nerespectarea sectorizarii Pietei si oborului se sanctioneaza cu amenda de 30,00 lei prin ruperea de bilete in prezenta organului de Politie sau Jandarmerie, sau se sanctioneaza de catre acestia conform prevederilor legale specifice acestora.

    (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.

Propunem pentru anul 2018 urmatoarele taxe:

Taxe pentru detinerea sau  utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venituri

            Pentru anul 2018 propunem urmatoarele taxe :

-a)Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pe orasul Jibou:

-pentru inregistrarea tractoarelor, remorcilor si a altor vehicule                   – 55 lei/buc

– pentru inregistrarea carutelor                                                                                            – 33 lei/buc.

b)Taxa pe tractoarele inregistrate pe orasul Jibou, pt anul 2018                  – 50 lei/an.

-c)Taxa pentru remorcile inregistrate pe orasul Jibou,  pt anul 2018            – 10 lei/an.

d)Taxa de inregistrare pentru anul 2018 pentru masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor …omologate, potrivit legii , de catre Regia Autonoma « Registrul Auto Roman «  precum si masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor                                                                                                               – 100 lei

Inregistrarea si radierea acestora se va face conform Regulamentului de inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor stabilit prin HCL 82/01.08.2008.

Pentru vanzarea numerelor de circulatie pentru vehiculele sau autovehiculele inregistrate pe Orasul Jibou se stabilescte taxa, in functie de pretul producatorului, si cheltuielile aferente achizitionarii lor.

Taxa pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice

Pentru fiecare vehicul mentionat mai jos , pentru anul 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      propunem suma de 41 lei/an.
1.Autocositoare
2.Autoexcavator(autoexcavator pe autosasiu)
3.Autogreder sau autogreper
4.Buldozer pe pneuri
5.Compactor autopropulsat
6.Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ;
7.Freza autopropulsata pentru canale, freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
8.Freza rutiera
9.Incarcator cu o cupa pe pneuri
10.Instalatie autopropulsata de sortare-concasare
11.Macara cu greifer
12.Macara mobila pe pneuri
13.Macara turn autopropulsata
14.Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
15.Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
16.Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri
17.Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
18.Masina autopropulsata pentru forat
19.Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
20. Masina autopropulsata pentru inlaturarea zapezii
21.Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne
22.Tractor pe pneuri
23.Troliu autopropulsat
24.Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
25.Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de a
26.Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
27.Vehicul pentru marcarea drumurilor
28.Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate.

    (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local. Propunem pentru anul 2018 taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă de  500 lei fara a se majora fata de anul 2017.

    (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv. Propunem pentru anul 2018 taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale de 20 lei pentru fiecare copie.

            Propunem  pentru anul 2018 taxa de 7 lei reprezentand contavaloarea cartii de identitate definitive, si taxa de 1 leu reprezentand contavaloarea cartii de identitate provizorie.

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru anul 2018 nu propunem instituirea taxei conf art 487, al (6).

   ART. 487  Scutiri

    Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:

    a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

Pentru anul 2018 nu se propun scutiri conf. articolului de mai sus.

    ART. 489

    Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

    (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).

    (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.

    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

    (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

    (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

    (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

    (7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

    (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

Pentru anul 2018 nu se propune  cota aditionala pentru impozitele pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, conf. articolului de mai sus.

CAPITOLUL  IX  –  Sanctiuni – limitele minime si maxime

ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si in cazul persoanelor juridice

    ART. 493    Sancţiuni

    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu  atat de catre persoanele fizice cat si juridice, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);

    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).

    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

    (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

#M3

    (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

    (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

    (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

    (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

    (8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art 494 alin  (12) În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Primar                             Sef serviciu                                                Inspector                         

  Ing. Ghiurco Dan                      Opris Dorina                               Becea Florica    

   Nota  :

Raportul privind impozitele si taxele locale pentru anul 2018 , se poate consulta pe site-ul Primariei UAT Oras Jibou – adresa  www.primariajibou.ro  sectiunea impozite si taxe, iar pe suport de hartie poate fi consultat la sediul institutiei-avizier. In perioada 06.11.2017- 06.12.2017.

Sugestiile, opiniile si propunerile se pot face in scris, la sediul UAT Jibou, sau se trimit prin posta, cu mentiunea articolului la care face referire , mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Primar                             Sef serviciu                                                Inspector                         

  Ing. Ghiurco Dan                      Opris Dorina                               Becea Florica    

   Nota  :

Raportul privind impozitele si taxele locale pentru anul 2018 , se poate consulta pe site-ul Primariei UAT Oras Jibou – adresa  www.primariajibou.ro  sectiunea impozite si taxe, iar pe suport de hartie poate fi consultat la sediul institutiei-avizier. In perioada 06.11.2017- 06.12.2017.

Sugestiile, opiniile si propunerile se pot face in scris, la sediul UAT Jibou, sau se trimit prin posta, cu mentiunea articolului la care face referire , mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.