HOTĂRÂREA NR. 44 din 25 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 44

                                                Din 25 iunie 2013

Privind alocarea unor fonduri pentru buna desfasurare a Festivalului   National de  Folclor si Mestesuguri Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale”

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 25 iunie 2013,

            Având în vedere:

–    avizele nr.3193 si 3194/2013  ale comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2 ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  8.000lei   din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale, pentru buna desfasurare a  Festivalului International de Folclor si Mestesuguri  Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale” organizat de Clubul copiilor Jibou in perioada 8-11 august 2013,  festival care a devenit o traditie la nivelul  orasului Jibou .

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                         Rus Dan                                                                    SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria