HOTĂRÂREA nr.123 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.123

Din  10.08.2021

Privind rectificarea bugetului local finantat partial sau integral

 din venituri proprii pe trim III anul 2021

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 9923/04.08.2021  Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 9922/04.08.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim III anul 2021 după cum urmează:

             VENITURI                                                                                                           7.50 miilei

33.10.08  Venituri din prestari servicii                                                                               7.50 miilei 

           CHELTUIELI                                                                                                        7.50 miilei

CAP 70.10.04 Servicii si dezvoltare pubilca

100101 Salarii de baza                                                                                                   7.50 miilei       

           Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

         TĂMĂȘAN OVIDIU                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ   MARIA