PH 38 din 24.04.2018

nr. 38 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA nr.38 Din 24.04.2018 privind schimbarea destinației imobil
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr.38

Din 24.04.2018

privind   schimbarea  destinației  imobil

     Consiliul local al oraşului Jibou

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.5390 din 23.04 2018  al  compartimentului urbanism și administrarea domeniului public și privat  prin care se propune schimbarea  destinației  din centrala Termică Casa Copilului în Ateliere școlare;

-Investiția de modernizare a Liceului tehnologic O. Goga Jibou și construire sală de sport cuprinde și reabilitarea atelierelor școlare. Imobilul este înscris în CF 53553 aparținând domeniului public, fiind  proprietar Orașul Jibou;

-expunerea de motive  a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând prevederile art.36 alin (2) lit d, din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art 45 (3)din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă schimbarea  destinației  imobilului înscris în CF 53553 Jibou cu nr. cad. 53553, centrala termică Casa copilului parter cu o suprafață construită la sol de 154 mp, edificată în anul 1968 în Atelier Școlar, clădire parter cu o suprafață construită la sol de 154 mp aparținând domeniului public.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se incredințeaza  domnul Primar

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județului Sălaj

-Dl. Primar

-Compartimentul  buget, finanțe, contabilitate

-Compartimentul investiții

-Biroul Urbanism

-Dosar  hotărâri/dosar de ședință

-Mass-media

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria