PROIECT DE HOTARARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea programului de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2013 pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Având în vedere raportul nr.5839/2012 al compartimenului Protecţia mediului;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Vazand prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata  cu modificari  prin Legea nr.267/2006;

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă programul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2013 pentru salubrizarea, igienizarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a cursurilor de apă, colectarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare, conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de igienizare şi salubrizare: Sav Ioan şi Bolfă Anchidim.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PRIMAR,                                                  Avizat legalitatea:

Ing.Eugen Balanean                                    Secretar oras,

                                                                   Opris Maria