HOTĂRÂREA NR. 68 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA NR. 68

Din  28.05.2019

privind  modificarea  nivelului  valorilor impozabile , impozitelor  si taxelor  locale prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 4,6 %,incepand cu anul 2020

Consiliul Local al Orașului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.4381/05.04.2019 al Serviciului buget, finanțe, contablitate, impozite și taxe locale;

– Expunerea de motive nr. 4756/12.04.2019 a Primarului Orașului Jibou și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

 – prevederile art. 491 alin . (1) și art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ținând cont de rata inflatiei  de 4,6%;

– prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 5, alin. (1) lit. a), art. 16, alin (2), art. 20, alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. „b” raportat la alin. (4), lit. „c”, ale art. 45 alin. (2), lit. „c”, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă indexarea cu rata inflației de 4,6% a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, a limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice pentru anul 2020, conform anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și Serviciul Buget, finanțe , contabilitate, impozite și taxe locale.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Biroul urbanism

          -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ                                                                                                   Opriș Maria