HOTĂRÂREA NR.166 Din 28.11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.166

Din   28.11. 2017

Privind  virări de  credite bugetare de la un capitol bugetar  la  alt  capitol bugetar

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28. 11. 2017           

            Având în vedere:

-expunerea de motive nr 13.829/28.11.2017a domnului Primar;

-raportul nr. 13.828/28.11. 2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune

aprobarea unor  virări de credite bugetare  de la un capitol la alt capitol bugetar ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 49 alin 4  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă virări de  credite bugetare de la un capitol bugetar la  alt  capitol bugetar  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului  Judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Liceul Tehnologic„Octavian Goga”,Sc. Gimazială  Lucian Blaga, Gradinița Prichindel

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria