PH 17 din 27.03.2018

nr. 17 din 27.03.2018
HOTĂRÂREA nr.17 Din 27.03.2018 privind necesitatea întăbulării străzilor din orașul Jibou și satele aparținătoare
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.17

Din 27.03.2018

 privind necesitatea întăbulării străzilor din orașul Jibou și satele aparținătoare

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate  nr.3960 din 22.03.2018  al Biroului Urbanism si Administrarea Domeniului Public sau Privat;

-expunerea de  motive a domnului Primar nr.3970 din 22.03.2018, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Potrivit  prevederilor art.1 din Legea nr.7/1996 legea cadastrului și a publicității imobiliare                   Văzând  prevederile art.36 alin (9)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin (1 și 3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă întăbularea a unui număr de 47 străzi din Unitatea Administrativ Teritoriala Jibou.

Lungimea străzilor ce urmează a fi întabulate este de 25874 ml.

Satele aparținătoare orașului Jibou au cuprins la domeniul public următoarele lungimi:

Cuceu 5883 ml, Husia-2860 ml, Rona 4351 ml, Var- 3670 ml.

Valoarea estimată a lucrarilor de întabulare este aproximativ 80.000 lei fără TVA.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe și Compartimentul achiziții publice.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

-Trezoreria Jibou

-Consiliul Județean Sălaj

-Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

-Mass-media/publicitate

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Stana Ioan Romulus                                                                       Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria