HOTĂRÂREA NR. 141 Din 29. 11 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 141

                                                Din 29. 11 2016

Privind rectificarea bugetului local potrivit Hotararii nr 159 din 28.10 2016 a Consiliului Judetean Salaj 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29. 11. 2016

            Având în vedere:

  • expunerea de motive a domnului Primar
  •  Raportul nr 13827 din 09.11.2016 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului local;

                              Hotararii nr 159 din 28.10 2016 a Consiliului Judetean Salaj

  • avizul favorabil    al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local potrivit Hotararii nr 159 din 28.10 2016 a Consiliului Judetean Salaj  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Stana  Ioan                                                                        SECRETAR ORAS

                                                                                                                Opris Maria

�                                                      Opris Maria