HOTĂRÂREA nr.79 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.79

Din  16.06.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.6898/16.06.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri

-referatul de aprobare  nr.6897/15.06.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr. 6357/04.06.2020 și 6894 din 16.06.2020    a responsabilului financiar  al proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri  astfel:

                                                                                                                                 mii lei

         VENITURI                                                                                                                           263.23

40.02.16 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                138.25

42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                    necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                    din fonduri externe nerambursabile                                                                               0.66

48.02.02  sume primite de la  UE/

                         sume primite in contul platilor efectuate in anuii anteriori                                      4.32              

48.02.03    sume primite de la  UE/

                        prefinantare                                                                                                            120.00

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                                    263.23

        Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic”:

  CAP 65.03.02 INVATAMANT  Liceul Tehnologic Ocatvian Goga                                     143.23

58.01.01  Finantare nationala                                                                                                          19.00            

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                                                 124.23

  CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifunctionala   Orasul Jibou                                    120.00

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                                              120.00                                        

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA