HOTĂRÂREA nr. 149 Din 31.10. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA nr.  149

Din  31.10. 2017

Privind completarea  domeniului public de interes local cu  un imobil    situat  pe

str. Stejarilor nr. 175

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere

            -expunerea de motive a d-lui Primar;

            -raportul nr. 12.580 /31.10.2017 biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, prin care se propune  completarea  domeniului public de interes local cu  un imobil    situat  pe str. Stejarilor nr.175 compus din teren în suprafață de 2150 mp și construcție  în suprafata de 80,52mp în vederea  extinderii și mansardării  construcției  pentru crearea de spații necesare prestării de servicii comunitare (spălătorie, băi, spații de birouri) prin Proiectul “Abordare integrate a saraciei și excluziunii  sociale în beneficiul  intregii comunități” Imobilul este înscris în CF  1143 cu nr. top1159/12 proprietar actual fiind Statul Roman .

            -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

            În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

            În baza prevederilor art. 36  lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicată;

            În  temeiul art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se completează domeniul public de interes local al orașului Jibou , Secțiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea  unui  imobil situat  pe str. Stejarilor nr.175 compus din teren  în suprafață de 2150 mp și construcție  în suprafață de 80,52 mp având elementele de identificare prezentate în anexa parte integrantă din prezenta .

    Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art.3  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Compartimentul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                              

          –  Instituţia Prefectului  Judeţului Sălaj

          –  Populatia orașului, prin afisare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria