HOTĂRÂREA nr.88 Din 29.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.88

Din  29.06.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri și proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității” unde Orașul Jibou și Școala Gimnazială Lucian Blaga sunt parteneri

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.7381/29.06.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri și proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității” unde Orașul Jibou și Școala Gimnazială Lucian Blaga sunt parteneri;

-referatul de aprobare  nr.7380/29.06.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr. 7283 din 25.06.2020 ;  7282 din 25.06.2020; 7369 din 29.06.2020 si 7370 din 29.06.2020   a responsabilului financiar  al proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic” unde Orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga  sunt parteneri și proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității” unde Orașul Jibou și Școala Gimnazială Lucian Blaga sunt parteneri astfel:

                                                                                                                                       mii lei

         VENITURI                                                                                                             40.21

  42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                    necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                    din fonduri externe nerambursabile                                                             5.34

  48.02.01  sume primite de la  UE/

                         sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                         21.52

  48.02.02  sume primite de la  UE/

                         sume primite in contul platilor efectuate in anuii anteriori                    13.35              

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                         40.21

        Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic”:

  CAP 65.03.02 INVATAMANT  Liceul Tehnologic Ocatvian Goga                           15.40

58.01.01  Finantare nationala                                                                                          2.05            

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                                 13.35

       Pentru  proiectul „Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul integrarii comunitatii”:

  CAP   65.03.02 INVATAMANT   Scoala Gimnaziala Lucian Blaga                          24.81                 

58.01.01  Finantare nationala                                                                                          3.29                    

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                                 21.52

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA