HOTĂRÂREA nr.30 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.30

Din 28 Martie 2017

privind necesitatea decolmatării pârâului Valea Roșie și aprobarea unui protocol de colaborare cu AN Apele Romane –SGA  Salaj

           Consiliul local al oraşului Jibou,

           Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr.3444 din  21.03.2017 întocmit de către comartimentul Mediu prin care se  propune  realizarea unor acțiuni de  decolmatare a pârâului Valea Rosie, necesitatea și oportunitatea   încheierii unui protocol de colaborare cu SGA Sălaj în vederea efectuării acestei  acțiuni de către  SGA Sălaj

            -expunerea de motive nr.3445 din 21.03.2017  a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

             În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit c ,d,  și art.45 alin (3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se aprobă efectuarea lucrărilor de decolmarare a pârâului Valea Roșie  și încheierea unui protocol  de colaborare  cu SGA Sălaj pentru realizarea acestor lucrări.

               În cadrul acestui protocol UAT oraș Jibou  suportă cheltuielile  cu carburantul  în valoare de 7.513,66 lei, potrivit devizului anexat .

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar.

     Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnul Primar

            -Compartimentul Buget, Finanțe,Contabilitate , Impozite și taxe

            -Dosar  hotarari/dosar de sedinta

            -Mass-media

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

            semneaza trei consilieri:

            Micle Corina

             Muresan Augustin

                Csatlos Sandor