HOTĂRÂREA nr.106 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.106

Din  28.07.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.8350/21.07.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 ;

-referatul de aprobare  nr.8349/21.07.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel:

                                                                                                                                        mii lei

        VENITURI                                                                                                            700.22

  42.65.00 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                               700.22

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                     700.22

CAP 70.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte

58.01.03  Cheltuieli neneligibile                                                                                  468.72

Obiectiv de investitii: Lucrari de interventie privind

cresterea performantelor energetice ale blocurilor de locuinte O1 si O2

            CAP 84.03.03 Strazi

71.01.30  Alte active fixe                                                                                              231.50

Achizitie teren (In baza sentintei civile nr 46/2020 pronuntata in dosarul nr 2834/1752/2018 a Tribunalului Salaj definitiva)

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         CSATLOS SANDOR                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA