HOTĂRÂREA NR. 14 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 14

                                               Din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea planului  de  masuri pentru gospodarirea localitatilor pe  anul 2016

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29 ianuarie 2016,

            Având în vedere raportul nr.673/19.01.2016 al compartimentului disciplina in constructii si protecţia mediului, expunerea de motive a d-nei viceprimar, avizele comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

            In temeiul art. 36(2)lit.d,  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de masuri pentru gospodarirea localitatilor  pe  anul 2016, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, şi salariaţii cu responsabilităţi în acest sector de activitate.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Sarkozi Paul                                                                       Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria