HOTĂRÂREA nr.164

Din  26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.164

Din  26.09.2023

privind vânzare lemn de foc către populație și valorificarea

 unei cantități de masă lemnoasă din pădurea proprietatea

 UAT Oraș Jibou pentru necesități proprii

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 11809 din 20.09.2023 privind vânzare lemn de foc către populație și valorificarea unei cantități de masă lemnoasă din pădurea proprietatea

 UAT Oraș Jibou pentru necesități proprii;

-referatul de aprobare nr. 11808 din 20.09.2023 al primarului orașului Jibou;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic;

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-TP nr.27/2002, nr.1206/111703/2010, 1191/110271/2008;

-Adresa Ocolului Silvic Jibou prin care ne transmite Actele de punere în valoare;

-Legea nr. 98/2016 privind achizitiilor publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (1) (2) lit d, (7) (14) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art. 139 (1,3 ),art. 196 (1)lit a , art. 197 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă vânzarea lemnului de foc către populație și valorificarea unei cantități de masă lemnoasă din pădurea proprietatea UAT Oraș Jibou pentru necesități proprii.

Art.2  Se aprobă criteriile de acordare astfel:

            -Cumpărătorul să aibă domiciliul în UAT Oraș Jibou;

            -Cumpărătorul să declare că el sau un alt membru al familiei nu dețin în proprietate pădure;

            -Cumpărătorul să declare că el sau familia utilizează numai lemn pentru încălzirea locuinței;

            -Familia sau persoana singură nu a beneficiat de subventii la încalzirea locuinței și venitul pe membru de familie să nu depășească 1386 lei, iar cel al persoanei singure să nu depășeasca 2053 lei;

            -Cumpărătorul să nu aibă datorii la bugetul local;

Art.3 Persoana interesată/beneficiarul va depune alături de cerere urmatoarele acte doveditoare:

-copie act de identitate;

-declarație pe propria răspundere că familia/persoana singură nu deține în proprietate pădure, utilizează lemn pentru încalzire și nu a  beneficiat de subvenții pentru încălzirea locuinței;

-acte doveditoare privind componenta familiei (certificat de naștere/ carte de identitate);

-acte doveditoare privind veniturile familiei/persoana singură

Art.4 Cantitatea maxima pentru familii/persoană singură este de 4 mc iar pretul de vânzare este de 215 lei /mc. 

Art.5 Prezenta se duce la îndeplinire de către  primarul orașului Jibou prin grija aparatului de specialitate.

Art.6  Prezenta se comunică cu :

  • Instituția Prefectului Județul Sălaj
  • Primarul Orașului Jibou
  • Administratorul public
  • Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale
  • Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ

               POP CORNEL EUGEN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                          TEGLAȘ  RODICA