HOTĂRÂREA NR.147 Din 29. 11 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.147

                                                Din  29. 11 2016

 Privind alocarea sumei de  1.500 lei la care se adauga TVA  pentru achizionarea  unor servicii  juridice

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29. 11. 2016

            Având în vedere.

  • expunerea de motive  a primarului orasului Jibou,
  •  nota de fundamentare nr 14.799 din 22.11.2016  a doamnei secretar privind motivele de fapt si de drept  in vederea alocarii unor fonduri pentru reprezentarea in instanta   a Uat oras Jibou in dosar nr 123/84/2015

 adresa nr. 14.831 din 22.11.2016 a  compartimentului Buget ,finante,contabilitate privind alocarea sumei de  1800 lei  pentru achizionarea  unor servicii  juridice , respectiv declararea si sustinerea  recursului in dosar nr 123/84/2015

  •  Avizul favorabil   al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art.1  alin 2 din OUG nr 26/2012  privind unele masuri  de reducere a cheltuielilor publice si intarirea  disciplinei financiare si de  completare a unor acte normative cu modificarile si completarile   ulterioare

           In conformitate  cu prevederile legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aproba  alocarea sumei de  1.500 lei la care se adauga TVA  pentru achizionarea  unor servicii  juridice ,respectiv incheierea unui contract de asistenta juridica cu cabinet avocat Ielciu Otilia  in vederea reprezentarii la Curtea de Apel Cluj  a UAT oras Jibou ,in dosar nr 123/84/2015.

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Spitalul orasenesc Jibou
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

               Ing. Stana  Ioan                                                                                Secretar oraş,

           Opris Maria