HOTĂRÂREA NR.209

Din 19.12.2023

ROMÂNIA                                        

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.209

Din 19.12.2023

privind utilizarea sumei de 19.700,00 lei provenită din sponsorizări pentru achiziționarea de pachete tradiționale, specifice perioadei Crăciunului

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 16196/14.12.2023 al primarului orașului;

-Raportul nr. 16197/14.12.2023 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale privind alocarea  sumei de 19.900 lei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 Decembrie ;

-Art.1 alin. (4) din OUG Nr. 90/2023 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă;

-Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă utilizarea sumei de 19.700,00 lei provenită din sponsorizări pentru achiziționarea de pachete tradiționale, specifice perioadei Crăciunului.

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA