HOTĂRÂREA NR. 51 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR.  51

Din 18.04.2019

Privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului a unei suprafețe de 1969581 mp în proprietatea UAT Oraș Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere :

– Raportul nr. 4967 din 16.04.2019  al Biroului agricol ;

În baza prevederilor art. 23 și art. 36 din Legea nr. 18/1991republicată ;

– Adresa OCPI Salaj nr.4041 /29.05.2018 inregistrat la institutia noastra la  nr 14.946/22.12. 2017 prin care se comunica ca documentatia inaintata  pentru emiterea ordinului respecta cerintele tehnice  prevazute de lege.

– avizul favorabil    al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local și expunerea de motive a d-lui primar;

          În temeiul art. 36(2) lit c ,art 36 ( 9)  şi art. 45(3 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se  propune  atribuirea in proprietatea UAT oraș Jibou a terenului în suprafață totală de 1969581 mp (196.9581 ha ) înscris în CF astfel.

  • 205295 mp in CF 16 Rona nr top 193;
  • 756878 mp in CF 382 Rona nr top 181/1, 181/2 si 187/7;
  • 237389 mp in CF 30 Husia nr top 176/1/1;
  • 240597 mp in CF 2 Somes Guruslau nr top 574/30;
  • 478469 mp in CF 10 Husia nr top 173/2 si 173/1/a;
  • 50953 mp in CF 61 Ciglean nr top 669

 Mentionam faptul ca terenul actualmente este proprietatea Statului Roman conform documentațiilor anxate.

             Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul orasului Jibou si  Biroul agricol.

             Art.3 Prezenta  hotarare poate fi atacata  la Tribunalul Salaj  in conditiile legii nr 554/2004  privind contenciosul administrativ , cu modificarile si completarile  ulterioare.

             Art 4  Prezenta se comunică cu:

                    -Dl.Primar

                    -Instituţia Prefectului- judeţul  Sălaj

                    -Dosar hotărâri.

                    -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA