PH 24 din 27.03.2018

nr. 24 din 27.03.2018
HOTĂRÂREA nr.24 Din 27.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –PUZ, a Regulamentului de urbanism în vederea introducerii în intravilan a suprafetei de 10.419 mp teren pentru construire Stație de Sortare agregate și statie de betoane,Raportul informării și consultării publicului
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.24

Din 27.03.2018

privind aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal –PUZ, a Regulamentului de urbanism în vederea  introducerii  în intravilan a suprafetei de 10.419 mp teren pentru construire Stație de Sortare agregate  și statie de betoane,Raportul informării și consultării publicului

Consiliul local  al orașului Jibou,

Avand în vedere:

– raportul nr.4107 din 26.03.2018 a  al compartimentului  Urbanism, administrarea domeniului public și privat privind aprobarea Planului  Urbanistic Zonal –PUZ, a Regulamentului de urbanism în vederea  introducerii  în intravilan a suprafetei de 10.419 mp teren pentru construire Stație de Sortare agregate  și statie de betoane, Raportul informării și consultarii publicului.

Imobilul pentru care se solicită  aprobarea PUZ este situat în extravilanul  orașului Jibou, tarlaua Prund, are o suprafață de 10.419 mp, compusă din 3770 mp proprietatea SC Drum Inserv SRL conform extras CF nr. 52011 și 6649 mp proprietatea  domnului Chiș Mirel conform extras CF nr. 51438  suprafață pentru care se constituie  drept de superficie în favoarea SC Drum Inserv SRL.

-Expunerea de motive a domnului Primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,

Avizul nr.1/31.01.2018 a Arhitectului Șef din cadrul Consiliului Judeţean  Sălaj .

În conformitate cu prevederile art.5, alin.1 și art.12  din  Metodologia aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii regionale și turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;

Prevederile art.5, art.25, alin.(1), art.56, alin.(6) şi (7) şi ale Anexei nr.1, Cap.B, pct.11, coloana 3 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

Prevederile art.23, alin.(2) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36, alin.5), lit.(c) şi art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă documentaţia PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulamentul de urbanism conform documentației anexate în vederea  introducerii  în intravilan a suprafeței de  10.419 mp teren pentru construire Stație de Sortare agregate  și stație de betoane .

Imobilul este situat în extravilanul  orașului JIbou ,tarlaua Prund ,are o suprafata de 10.419 mp ,compusă din 3770 mp proprietatea SC Drum Inserv SRL conform extras CF nr. 52011 și 6649 mp proprietatea  domnului Chiș Mirel conform extras CF nr 51438  suprafață pentru care se constituie  drept de superficie în favoarea SC Drum Inserv SRL.

Art.2  Se insușește Raportul Informării și consultării publicului pentru  documentația mai sus amintită .         Art.3  Termenul de valabilitate  al PUZ  este de 3 ani .

Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și  compartimentul urbanism

          Art.5   Prezenta se comunică  cu:

-Domnul Primar

-Instituția Prefectului  Județului Sălaj

-Consiliul Județean Sălaj, Structura Arhitectului Șef

-OCPI Salaj

-Compartimentul urbanism

-SC Drum Inservsrl, Chis Mirel

-Publicitate /mass-media

                    Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Stana Ioan Romulus                                                                       Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria