HOTĂRÂREA nr.28 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.28

Din 28 Martie 2017

privind desemnarea și împuternicirea  reprezentantului  UAT oraș Jibou- Primar

ing. Ghiurco Dan de a vota dizolvarea Asociației de Dezvoltare a Infrastructurii locale

Sălaj – ADIL

              Consiliul local al orașului Jibou,

             Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr.2587 din 06.03.2017 al secretarului orașului Jibou  prin care se propune desemnarea și împuternicirea  reprezentantului  UAT oraș Jibou  domnul Primar ing. Ghiurco Dan de a vota dizolvarea Asociației de Dezvoltare a Infrastructurii locale Sălaj – ADIL

            -adresa  nr.1941 din 24.02.2017  a Consiliul Județean Sălaj , înregistrată la  noi cu nr de mai sus  prin care se solicită desemnarea  reprezentantului  UAT oraș Jibou care să aibă mandat de a vota hotărârea de dizolvare a  asociației ADIL Sălaj;

            -Decizia  nr 41/28.12.2016 a Camerei de Conturi Sălaj  prin care s-a dispus  analizarea de către  Adunarea Generală a Acționarilor a oportunității continuării  activității asociației ADIL Sălaj și adoptarea în consecință a unei hotărâri de dizolvare a ADIL deoarece în perioada 2006-2016 asociația nu a derulat  nici un proiect de dezvoltare.     

          -expunerea de motive a domnului primar nr.2588/06.03.2017, avizul  favorabil al comisiei juridice

             Având în vedere  prevederile art.57 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la   asociații și fundații, art.10 din Statutul Asociației ADIL care specifica “ Adunarea Generala   are  printre atribuții și pe aceea  de a hotărâ “ Dizolvarea  și lichidarea  asociației “

            Potrivit prevederilor art.36 alin (2) lit d,  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale,republicată cu modificărle și completările ultrioare

             În temeiul prevederilor art.45 alin (1 și 2)  din Legea nr 215/2001 legea  administrației publice locale,republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Desemnarea și împuternicirea reprezentantului  UAT oraș Jibou, Primar –

ing. Ghiurco Dan de a vota dizolvarea Asociației de Dezvoltare a Infrastructurii locale Sălaj-ADIL .

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnul Primar

             -Asociația de Dezvoltare a Infrastructurii locale Sălaj

            -Consiliul  Județean Sălaj

            -Dosar hotărâri/publicitate

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                Micle Corina

              Muresan Augustin

                Csatlos Sandor