HOTĂRÂREA NR. 90 din 17 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                        

                                                HOTĂRÂREA NR.  90

                                                Din 17 decembrie 2013

Privind aprobarea   impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de

17 decembrie 2013,

            Având în vedere raportul nr. 5694/2013 al biroului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe;  expunerea de motive a d-lui Primar  şi avizele nr.6080, 6081 si 6082 din 16 dec. 2013  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor:

– HG nr.1309/28.12.2012 privind  nivelurile  pentru  valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;

–  art. 288, art. 292  Titlul IX din Legea nr.571/2003  privind Codul fiscal, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.b, (4) lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art.45(1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Pentru anul 2014 nivelul impozitelor si taxelor locale sunt stabilite  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi Compartimentul Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Almas Ioan                                                                           Contrasemneaza:

                                                                                                 Secretar oras,

                                                                                                Opris Maria