HOTARAREA  nr.123

Din 27.09.2022

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                    HOTARAREA  nr.123

Din 27.09.2022

Privind  majorarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea unor servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale

Consiliul Local al orasului Jibou, 

Avand in vedere :
          -raportul de specialitate  nr.11738 din 20.09.2022 al secretarului general al orasului Jibou  prin care se propune majorarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea unor servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale;

          – avizul comisiilor de specialitate nr. 1,3 ale Consiliului local, referatul de aprobare nr. 11737 din 20.09.2022 al domnului Primar;

Avand in vedere prevederile art.109 din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ ;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. 2, lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

  Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c), alin 14 , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

   În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

                                                       HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 Se aprobă  majorarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea unor servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale, cu suma de 30.000lei.

Art.2 Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al orasului Jibou.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  secretarul general al  orasului Jibou si comp. contabilitate.

Art.4 Se mandatează  Primarul orasului  ,secretarul general  si comp. Contabilitate să semneze  contractul / contractele de asistenţă juridică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică

          – Dl primar

– Instituţia Prefectului Judeţul Salaj

          –  Publicitate /dosar de sedinta  

           – comp. Management de proiecte si achizitii publice.

           – comp. Contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ     ȘIGOVAN FLAVIU                                    SECRETAR GENERAL OPRIS MARIA