HOTARAREA nr 128 Din 04.10.2017

ROMÂNIA                            

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr 128

Din   04.10.2017

Privind virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

Consiliul local al orașului Jibou  întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere:

            -Raportul   nr. 11.351 din 03.10. 2017  a biroului buget,finanțe, contabilitate;

            -expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr.1 a Consiliului local;

            În baza prevederilor art. 49 alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit  prevederilor art. 36 alin (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

           În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar  conform anexei , parte integrantă din prezenta .

Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și biroul  Buget , finanțe contabilitate

Art.3  Prezenta se  comunică cu :

            -Dl. primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Biroul Buget , finanțe , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Județean SĂLAJ

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria