HOTĂRÂREA NR.125 Din 17.08.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.125

Din 17.08.2020

Privind completarea HCL nr. 24/04.03.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea și modernizarea strazilor Nuferilor și Stadionului din Jibou jud. Sălaj” cu anexa deviz general

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Raportul de specialitate nr.9321/13.08.2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor Privind completarea HCL nr. 24/04.03.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea și modernizarea strazilor Nuferilor și Stadionului din Jibou jud. Sălaj”;

            -Solicitarea de clarificari transmisa la data de 13.08.2020de ADR NORD VEST  si inregistrata la sediul UAT ORAS JIBOU sub nr. 9307/13.08.2020 prin care se solicita completarea anexei la HCL nr.24/04.03.2020 de aprobare a indecatorilor tehnico economica privind devizul general al investitiei;

        -Referatul de aprobare nr.9324 din  13.08.2020 a domnului Primar ;

avizul favorabil  al comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă completarea HCL nr. 24/04.03.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru  proiectul ”Reabilitarea și modernizarea strazilor Nuferilor și Stadionului din Jibou jud. Sălaj”, cu anexa deviz general parte integranta din prezenta

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ:

         ALMAS IOAN                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                          OPRIȘ MARIA