HOTĂRÂREA nr.138

   Din 18.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                         HOTĂRÂREA nr.138

   Din 18.10.2022

Privind rectificarea bugetului  pe trim IV anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 13188 / 17.10.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 13187 / 17.10.2022  al domnului primar ;

-adresa nr.11940 din 23.09.2022 a Liceului Teoretic Ion Agarbiceanu si adresa nr. 1524 din 06.10.2022  Liceului Tehnologic Octavian Goga;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 49, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;       

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

                 Art.1 Se aprobă virarile de credite bugetare dupa cum urmeaza :  

                                                                                                                         Miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
82.50Sectiunea functionare82.50
52.5051020103 Autoritati executive 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare51020103 Autoritati executive 203002 Protocol si reprezentare5.00
5.0067020501 Sport 5911 Asociatii si fundatii51020103 Autoritati executive 200104 Apa, canal si salubritate5.00
20.0084020303 Strazi 2002 Reparatii curente80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare15.00
5.0084020303 Strazi 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii6502040201 Lic Tehn Octavian Goga 200104 Apa, canal si salubritate4.50
6502040201 Lic Tehn Octavian Goga 200105 Carburanti si lubrifianti7.00
6502040201 Lic Tehn Octavian Goga 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.00
6502040202 Liceul Ion Agarbiceanu 200103 Incalzit, iluminat si forta motrica15.00
6502040202 Liceul Ion Agarbiceanu 200104 Apa, canal si salubritate5.00
6502040202 Liceul Ion Agarbiceanu 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii6.00
119.00Sectiunea dezvoltare119.00
119.0084020303 Strazi 710300 Reparatii capitale Obiectiv: Reparatii capitale strazi sate Cuceu, Rona, Husia84020303 Strazi 710300 Reparatii capitale Obiectiv: Reabilitare pod peste paraul Cioncas90.00
84020303 Strazi 710130 Alte active fixe Acizitie parcometre27.00
84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv: Construire anexa cladire gospodarie2.00

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.3  Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ:      PETREAN DORU AURELIAN                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA