HOTĂRÂREA nr.14 Din 18.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.14

Din 18.02.2020

privind aprobarea  bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou  pe anul 2020  și prevederi bugetare pe perioada 2021-2023

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

        – raportul de specialitate  nr.1924 din  14.02.2020 al Serviciului  Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

         – referatul de aprobare nr.1923/14.02.2020  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor Legii  nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020

și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă  bugetul  de dezvoltare al UAT oraș JIBOU  pe anul 2020 astfel:

NR CRT VENITURI COD PROGRAM 2020 PREVEDERI 2021 PREVEDERI 2022 PREVEDERI 2023
  VENITURI TOTALE   7206670   2.552.000 1.948.800 2.168.800
             
             
  Varsaminte din SF la SD 37.02.04 5.634.570 2.552.000 1.948.800 2.168.800
  Subv proiecte 40.02 768.000      
  Subventii  buget stat PNDL 42.02 800.600      
  Subv alte adm 43.02        
  Sume primite UE 48.02 3.500      
             
  CHELTUIELI TOTAL COD 13.217.670 2.552.000 1.948.800 2.168.800
  Autoritati publice 51.02. 90.000      
  Monument bust Mihai Viteazul   30.000      
  Realizare retea WI-FI zona centrala,orasul Jibou   60.000      
  Ordine publica Achizitionare autoturism 61.02 71.000      
  Invatamant   65.02 1.764.920 200.000 200.000 400.000
  Abordarea integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul  intregii comunitati L ucian  Blaga   349.400      
  Servicii comun integrate pentru o viata de calitate civic OCTAVIAN GOGA   424.320      
  Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic Octavian Goga si construire sala sport   10.000 100.000 100.000 200.000
  Reabilitare si modernizare SC  Lucian Blaga   10.000 100.000 100.000 200.000
   Reparatii capitale gradinita 3          
  Extindere si reabilitare termica ,instalatii si dotari Gradinita Prichindel    50.000      
  Reabilitaresi modernizare  Gradinita  nr 2    921.200      
  Cultura ,sport ,spatii verzi 67.02 305.000      
  Amenajare  spatii petrecere timp liber str Castanilor   100.000      
  Modernizare parc CFR oras Jibou   200.000      
    Statii ampliificare si lumini casa cultura     5.000      
  Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 3.718.000 1.352.000 1.152.000 768.800
             
  Redeventa  compania apa si cotizatie  AS Somes Tisa   252.000 252.000   252.000
  Instalatii de hidarnti pentru institutii publice   20.000      
  Constructii locuinte de serviiciu ANL   150.000      
  Reabilitare bloc O 1 si O2   350.000      
  Modernizare retele electrice str Wesseleny   256.000      
  Extindere retele gaz pentru satele Rona,Cuceu si Husia   150.000      
  Modernizare iluminat public in orasul jibou si satele apartinatoare   80.000 900.000 900.000 516.800
  Modernizare infrasructura iluminat public  si retea fibra optica pe strazile   Pta 1 decembrie  1918 Libertatii,Spitalului,oras Jibou      600.000      
  Modernizare retea distributie electrica  str Pta 1 Decembrie 1918, Libertatii,Spitalului ,oras Jibou   1.500.000      
  Alimentare cu energie electrica  iluminat public-stalpi metalici  str Wesseleny Miklos,Stadionului  ,oras Jibou   70.000      
  Construire Bazin inot didactic   50.000 100.000    
  Construire Sala sport cu tribune cu 180 locuri   50.000 100.000    
  Reabilitare si modernizare Drum acces Parc Industrial si str Amurgului   30.000      
  Extindere parc industrial  ,oras Jibou   30.000      
  Reabilitare si modernizrae centru ingrijire si asistenta pers varstinice   50.000      
  ACHIZITII Teren Dotari ambulator   80.000 50.000 30.000        
               
    STRAZI 84.02 6.630.000 1.000.000 596.800 1.000.000
  Reabilitare str  WESSELENI   400.000      
  Re abilitare si modernizare  rigole pluviale in satele  Cuceu si Var   1.800.000      
  Reabilitare si modernizare zona garoafelor in orasul jibou       2.450.000      
  Modernizarea  structurii rutiere  in orasul jibou   200.000 500.000 496.800 1.000.000
  Modernizarea infrastructurii  servicilor  ptr cresterea calitatii vietii in orasul Jibou   20.000 500.000 100.000  
  Reabilitare si moderniz str Libertatii si Spitalului   50.000      
  Reabilitarea si modernizare str Nuferilor si Stadionului    20.000      
  Reabilitare  si modernizare   Tudor  Vladimirescu si Odorheiului     250.000      
  Puncte  colectare selectiva cu acces controlat   40.000      
  Reabilitare si modernizare str Weselenyi Miklos   1.300.000      
  Achizitii autoutilitara     100.000      
    87.02 638.750      
  Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate civic OCTAVIAN GOGA   66.500      
  Abordarea integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul  intregii comunitati L ucian  Blaga   72.250      
  Reabilitare si modernizare piata agroalimentara   500.000      

     Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina  șef Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

     Art.3.  Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Instituția Prefectului -Județul  Sălaj

            -Serviciul  Buget,Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.

            -Trezoreria Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință/dosar hotărâri

            -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SARKOZI PAUL                                                         SECRETARGENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA