HOTĂRÂREA  nr.93

Din  23.05.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.93

Din  23.05.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local

din  luna  iunie 2023

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Vazând prevederile art. 123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. Art.139 (1,3), art. 196 alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna iunie 2023 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Țelea Mureșan Valentin,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi  secretarul general delegat.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului-județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

         -Persoana menționată la articolul 1

         -Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ

                  CHIȘ CIPRIAN                        SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                TEGLAȘ RODICA