PH 77 din 12.07.2018

nr. 77 din 12.07.2018
HOTĂRÂREA nr. 77 Din 12.07.2018 Privind abrogarea pct. 28,29,30 din ANEXA la HCL nr. 192/29.12.2017 prin trecerea din domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul privat al orașului JIBOU și administrarea Consiliului local a unor puncte de colectare
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 77

Din 12.07.2018

Privind  abrogarea  pct. 28,29,30 din ANEXA la  HCL nr. 192/29.12.2017 prin trecerea  din domeniul public de interes local   și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul privat al orașului JIBOU și administrarea Consiliului local a unor puncte de colectare

          Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 8966 din 11.07.2018 al Biroului urbanism administrarea domeniului public și privat prin care se propune trecerea  din domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul privat al orașului Jibou și administrarea Consiliului local a unor puncte de colectare;

-HCL nr. 192 /29.12.2017 privind completarea,modificarea și actualizarea domeniului public al orașului Jibou aprobat prin HCL nr. 33/2000 atestat prin HG nr . 966/2002  cu modificările și completările ulterioare;

– expunerea de motive a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

Potrivit prevederilor art.10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul prevederilori art.45 (1,2,3) din Legea nr.215/2001  legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se abrogă pct. 28,29,30 din anexa la HCL nr.192/29.12. 2017 prin trecerea  din domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul privat al orașului Jibou și administrarea Consiliului local a punctelor de colectare avand datele de identificare prezentate în anexa parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Consiliul Județean Sălaj

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-Compartimentului  Management de proiecte și achiziții publice

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

  INDRIEȘ ANA CLAUDIA                                                SECRETAR ORAȘ,

                                                                                         OPRIȘ MARIA