PH nr 68 din 26.06.2018

nr. 68 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 68 Din 26.06.2018 privind modificarea art. 3 din HCL nr. 126/26.09. 2017 privind vânzare lemn de foc către populație și valorificarea unei cantități de masă lemnoasă pentru confecționat diverse obiecte
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 68

Din 26.06.2018

privind  modificarea art. 3 din  HCL nr. 126/26.09. 2017 privind vânzare lemn de foc către populație  și  valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă  pentru confecționat  diverse obiecte

          Consiliul local  al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 8035/21.06.2018 a domnului  viceprimar ing. Sarkozi Paul prin care se propune modificarea art. 3 din  HCL nr. 126/26.09. 2017 privind vânzare lemn de foc către populație  și  valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă  pentru confecționat  diverse obiecte;

– Procesul verbal  de constatare  nr. 8010 din 21.06 2018  comisia  constituita prin Dispozitia  nr 434/20.06. 2018 prezintă situația în care se găsește lemnul de foc din satul Cuceu. Deoarece lemnul de foc se afla într-o stare avansată de putrefacție, considerăm necesar și oportun a se modifica criteriile menționate la lit.d) se menționează că familia sau persoana singură,  nu a beneficiat de subvenții la încălzirea locuinței și venitul pe membru de familie să nu depășească 615 lei;

-Expunerea de motive a domnului primar , avizele  de specialitate  ale comisiilor de specialitate.

-Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale , republicată

-Legea nr.46/2008- Codul Silvic;

-Art.45. din HG nr. 715/05.10.2017 pentru apribarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

Potrivit prevederilor  art. 36 alin (2) lit b, din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin 1,2  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Hotărăște:

     Art.1 Se aprobă  efectuarea  modificării în art. 3 din  HCL nr. 126/26.09. 2017 în sensul  renunțării la cerința menționată la lit. d )familia sau persoana singură nu a beneficiat de subvenții la încălzirea locuinței și venitul pe membru de familie șa nu depășească 615 lei.

Articolul 3 din HCL nr. 126/2017 modificat va avea următorul conținut:

Se aprobă criteriile pentru vânzarea lemnului de foc și actele doveditoare, astfel:

a)  Cumpărătorul să aibă domiciliul   în   UAT  oraș  Jibou

b)  Cumpărătorul să declare că el sau un alt membru al familiei nu deţin în proprietate pădure .

c) Cumpărătorul  să declare ca  familia utilizează numai  lemn pentru încalzirea locuintei.

d) Cumpărătorul să nu aibă datorii/restante la bugetul local.

 

Acte doveditoare:

Familia sau persoana interesată va depune o cerere adresată Primăriei orașului Jibou, după anunțul dat publicității care va conține:

-copie act de identitate

-declarație pe propria răspundere că familia/persoana singură nu deține în proprietate pădure

– declarație pe propria răspundere că familia/persoana singură utilizează lemn pentru încălzire.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  comisia constituita în acest sens.

Art.3 Prezenta se  comunică cu .

-Domnul Primar

-Institutia Prefectului  Judetul Salaj

-Dosar de sedinta

-Publicitate /mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria