HOTĂRÂREA NR.186 Din 23.11. 2021 Privind alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitați cu ocazia sărbătorilor de iarnă

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.186

Din  23.11. 2021

Privind  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitați 

cu ocazia sărbătorilor de iarnă

         Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

          Având în vedere:

          – Referatul de aprobare nr. 14391/22.11 2021 a domnului Primar ;

          -Raportul nr. 14392/22.11.2021 al Compartimentului contabilitate prin care se propune  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

          -Referatul nr. 14405/22.11.2021 al Compartimentului organizare, salarizare, resurse umane prin care se solicită  alocarea de fonduri pentru copiii si tinerii cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă incadrat în gradul I grav de handicap;

         -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3.900 lei în vederea  acordarii de tichete sociale pentru achiziționarea de produse alimentare, cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru 26 de copii și tineri cu dizabilitati în valoare de 150 lei/persoana conform anexei parte integrantă din prezenta.

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

         Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         – Compartimentul organizare, salarizare, resurse umane

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

         -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate /mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ:           CHIȘ CIPRIAN                SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA