HOTĂRÂREA NR.159 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.159

Din   26.11.2019

Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru gestiunea activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

            Consiliul local al orașului Jibou;

            Având în vedere:

– referatul de aprobare  nr. 14.362 /19.11.2019 al domnului primar;

– raportul de specialitate  nr. 14.363 /19.11.2019 al Compartimentului Disciplină în construcții și Protecția mediului;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            Văzând prevederile Legii 51/2006  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice  și a Legii 101/2006  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor;

            În conformitate cu  Ordinul 82/ 2015 al ANRSC  privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;       

–  Ordinul nr.119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţie;

Potrivit prevederilor  art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul prevederilor art.129(2) lit. d) coroborat cu art .129(7) lit.n) art.196 (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă gestiunea delegată pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;

Art.2 Se aprobă  studiul de oportunitate pentru gestiunea activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare conform anexei parte integrantă din prezenta .

Art.3 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul primar.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

– Domnul Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Serviciul Contabilitate                   

– Compartimentul Disciplină în construcții și Protecția mediului

-Publicitate /mass media

-Dosar hotărâri/dosar de ședință  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA